Cenov mapa ponohospodrskej pdy

Na zklade cenovej mapy ponohospodrskych pozemkov mete zska informcie o orientanch trhovch cench ponohospodrskych pozemkov, v podstate na celom zem Slovenskej republiky. Cenov mapa ponohospodrskych pozemkov poskytuje informcie o orientanch trhovch cench ornej pdy, trvalch trvnych porastoch a o ostatnch ponohospodrskych plochch. Informcia o orientanej trhovej cene je internetov sluba, prstupn prostrednctvom informanho webu o vidieckych nehnutenostiach www.AGROFARMY.sk.

Cenov mapa vznikla na zklade dlhoronch sksenost v oblasti pdohospodrstva, na zklade dlhoronej spoluprce s ponohospodrskymi subjektami z rznych oblast Slovenska, na zklade oceovania ponohospodrskej pdy pri spracovan agroenvironmentlnych projektov, z relnych znalost kpy a predaja ponohospodrskej pdy. Pri tvorbe cenovej mapy sme vychdzali z relnych znalost trhu s ponohospodrskou pdou, z podkladov Vskumnho stavu pdoznalectva a ochrany pdy, z Vskumnho stavu ekonomiky ponohospodrstva a potravinrstva, z informci Slovenskej ponohospodrskej univerzity v Nitre a hlavne z praxe nkupu a predaja ponohospodrskej pdy pre ponohospodrsku prvovrobu.

Pri tvorbe cenovej mapy okrem znalost z realitnho trhu s ponohospodrskou pdou vychdzame z Vyhlky 38/2005 Z.z. o uren hodnoty pozemkov a porastov, zo Zkona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunlne odpady a drobn stavebn odpady a jeho zmeny a doplnenia, z Vyhlky . 492/2004 Z.z. a 254/2010 Z.z. o stanoven veobecnej hodnoty majetku v znen neskorch predpisov a inch prvnych predpisov.

Trhov cenu ponohospodrskych pozemkov urujeme na zklade metodiky urovania veobecnch cien a to hlavne na zklade porovnvania kpnych cien, na zklade kapitalizcie ronho istho vnosu a pri nehnutenostiach pomocou tzv. reproduknch nkladov.

Cena ponohospodrskej pdy vyhodnoten poda CENOVEJ MAPY PONOHOSPODRSKEJ PDY je orientan, nenahradzuje znaleck posudky, m len informatvny charakter a nie je pouiten na prvne kony, ale vystihuje skuton trhov cenu ponohospodrskej pdy v danej lokalite.

Znaleck posudok

Znaleck posudok ku kpnej zmluve u nie je potrebn. Sta dohoda o cene medzi zmluvnmi stranami. Znaleck posudky sa robia len pri kpe ponohospodrskeho pozemku vo vlastnctve ttu, prpadne ak vlastnk nevie odhadn hodnotu svojej pdy. Me si ju da ohodnoti znalcovi v odbore ponohospodrstvo, v odvetv odhad hodnoty ponohospodrskej pdy. Za znaleck posudok sa plat tarifn cena alebo cena uren dohodou. Priemern cena za jeden znaleck posudok vychdza na 150 .

Orientan trhov cena ponohospodrskych pozemkov

Zkladnmi prvkami trhovej ceny ponohospodrskej pozemkov s ponuka a dopyt, kvalita pozemkov (BPEJ), druh pozemkov (orn pda, trval trvne porasty, at.), vyuitenos pdy, svahovitos, prstup a tvar pozemkov, umiestnenie pozemku vzhadom k intravilnu a vo vekej miere ovplyvuj cenu aj podmienky njomnej zmluvy so sasnm uvateom. Podmienky njomnej zmluvy nie s hodnoten pri urovan trhovej ceny.

Cena za zistenie orientanej trhovej ceny ponohospodrskeho pozemku je od 24,- /pozemok (s DPH).

Cena za odhad orientanej trhovej ceny ponohospodrskeho pozemku je od 9,60- /pozemok (s DPH).

 pln cennk 
Zavrie
Cennk vkonov
 • Poplatok za vpoet orientanej trhovej ceny ponohospodrskeho pozemku pri vmere do 1 ha je
  24,- /pozemok aj s DPH (v tejto cene je aj urenie kdov BPEJ a ev. sel dielov registrovanch v registri pdy LPIS a vyhodnotenie pozemku).
 • Poplatok za vpoet orientanej trhovej ceny ponohospodrskeho pozemku pri vmere od 1 ha do 10 ha je
  36,- /pozemok aj s DPH (v tejto cene je aj urenie kdov BPEJ a ev. sel dielov registrovanch v registri pdy LPIS a vyhodnotenie pozemku).
 • Poplatok za vpoet orientanej trhovej ceny ponohospodrskeho pozemku pri vmere nad 10 ha je
  48,- /pozemok aj s DPH (v tejto cene je aj urenie kdov BPEJ a ev. sel dielov registrovanch v registri pdy LPIS a vyhodnotenie pozemku).
 • Poplatok za vpoet orientanej trhovej ceny ponohospodrskeho pozemku pri vmere nad 20 ha je
  60,- /pozemok aj s DPH (v tejto cene je aj urenie kdov BPEJ a ev. sel dielov registrovanch v registri pdy LPIS a vyhodnotenie pozemku).
Pri uren orientanch trhovch cien viacerch ponohospodrskych pozemkov v jednom katastrlnom zem je zava 25%.
 • Poplatok za odhad orientanej trhovej ceny ponohospodrskeho pozemku pre poadovan katastrlne zemie je
  9,60- /pozemok aj s DPH. Odhad je na zklade podkladov z Vskumnho stavu pdoznalectva a ochrany pdy, polohy pozemku, kvality pdy a najm z praxe - predaja a nkupu pdy v danej oblasti.
 • Poplatok za digitlne zobrazenie pozemku v rmci katastrlneho zemia (obce) na ortofoto mape je 24,- /pozemok aj s DPH.

V prpade potreby Vm geodeticky vytime pozemok aj v terne cena poda dohody.

Po vyplnen dajov o objednvateovi a pozemkov Vm elektronicky zaleme predfaktru s identifikanmi dajmi a celkovou cenou. Po uhraden Vm cca do 5 dn poleme vyhodnotenie orientanej trhovej ceny a daov doklad.

Pre kupujcich, alebo predvajcich prostrednctvom informanho serveru AGROFARMY.sk je sluba zisovania orientanch trhovch cien bezplatn.
Pre ostatnch je urenie orientanej trhovej ceny poda parcelnch siel pozemkov v katastrlnom zem obce spoplatnen.© Rudlo Design, 2011