Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 1

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 1

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 2

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 2

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 3

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 3

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 4

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 5

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 5

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 6

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 6

Warning: include_once(_Src/mapa_001.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 7

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/mapa_001.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 7

Na základe cenovej mapy poľnohospodárskych pozemkov môžete získať informácie o orientačných trhových cenách poľnohospodárskych pozemkov, v podstate na celom území Slovenskej republiky. Cenová mapa poľnohospodárskych pozemkov poskytuje informácie o orientačných trhových cenách ornej pôdy, trvalých trávnych porastoch a o ostatných poľnohospodárskych plochách. Informácia o orientačnej trhovej cene je internetová služba, prístupná prostredníctvom informačného webu o vidieckych nehnuteľnostiach www.AGROFARMY.sk.

Cenová mapa vznikla na základe dlhoročných skúseností v oblasti pôdohospodárstva, na základe dlhoročnej spolupráce s poľnohospodárskymi subjektami z rôznych oblastí Slovenska, na základe oceňovania poľnohospodárskej pôdy pri spracovaní agroenvironmentálnych projektov, z reálnych znalostí kúpy a predaja poľnohospodárskej pôdy. Pri tvorbe cenovej mapy sme vychádzali z reálnych znalostí trhu s poľnohospodárskou pôdou, z podkladov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, z informácií Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a hlavne z praxe – nákupu a predaja poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodársku prvovýrobu.

Pri tvorbe cenovej mapy okrem znalostí z realitného trhu s poľnohospodárskou pôdou vychádzame z Vyhlášky 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov, zo Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho zmeny a doplnenia, z Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. a 254/2010 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov.

Trhovú cenu poľnohospodárskych pozemkov určujeme na základe metodiky určovania všeobecných cien a to hlavne na základe porovnávania kúpnych cien, na základe kapitalizácie ročného čistého výnosu a pri nehnuteľnostiach pomocou tzv. reprodukčných nákladov.

Cena poľnohospodárskej pôdy vyhodnotená podľa CENOVEJ MAPY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY je orientačná, nenahradzuje znalecké posudky, má len informatívny charakter a nie je použiteľná na právne úkony, ale vystihuje skutočnú trhovú cenu poľnohospodárskej pôdy v danej lokalite.

Znalecký posudok

Znalecký posudok ku kúpnej zmluve už nie je potrebný. Stačí dohoda o cene medzi zmluvnými stranami. Znalecké posudky sa robia len pri kúpe poľnohospodárskeho pozemku vo vlastníctve štátu, prípadne ak vlastník nevie odhadnúť hodnotu svojej pôdy. Môže si ju dať ohodnotiť znalcovi v odbore poľnohospodárstvo, v odvetví odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy. Za znalecký posudok sa platí tarifná cena alebo cena určená dohodou. Priemerná cena za jeden znalecký posudok vychádza na 150 €.

Orientačná trhová cena poľnohospodárskych pozemkov

Základnými prvkami trhovej ceny poľnohospodárskej pozemkov sú ponuka a dopyt, kvalita pozemkov (BPEJ), druh pozemkov (orná pôda, trvalé trávne porasty, atď.), využiteľnosť pôdy, svahovitosť, prístup a tvar pozemkov, umiestnenie pozemku vzhľadom k intravilánu a vo veľkej miere ovplyvňujú cenu aj podmienky nájomnej zmluvy so súčasným užívateľom. Podmienky nájomnej zmluvy nie sú hodnotené pri určovaní trhovej ceny.

Cena za zistenie orientačnej trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku je od 24,- €/pozemok (s DPH).

Cena za odhad orientačnej trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku je od 9,60- €/pozemok (s DPH).

» Úplný cenník «
Zavrieť
Cenník výkonov
 • Poplatok za výpočet orientačnej trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku pri výmere do 1 ha je
  24,- €/pozemok aj s DPH (v tejto cene je aj určenie kódov BPEJ a ev. čísel dielov registrovaných v registri pôdy LPIS a vyhodnotenie pozemku).
 • Poplatok za výpočet orientačnej trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku pri výmere od 1 ha do 10 ha je
  36,- €/pozemok aj s DPH (v tejto cene je aj určenie kódov BPEJ a ev. čísel dielov registrovaných v registri pôdy LPIS a vyhodnotenie pozemku).
 • Poplatok za výpočet orientačnej trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku pri výmere nad 10 ha je
  48,- €/pozemok aj s DPH (v tejto cene je aj určenie kódov BPEJ a ev. čísel dielov registrovaných v registri pôdy LPIS a vyhodnotenie pozemku).
 • Poplatok za výpočet orientačnej trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku pri výmere nad 20 ha je
  60,- €/pozemok aj s DPH (v tejto cene je aj určenie kódov BPEJ a ev. čísel dielov registrovaných v registri pôdy LPIS a vyhodnotenie pozemku).
Pri určení orientačných trhových cien viacerých poľnohospodárskych pozemkov v jednom katastrálnom území je zľava 25%.
 • Poplatok za odhad orientačnej trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku pre požadované katastrálne územie je
  9,60- €/pozemok aj s DPH. Odhad je na základe podkladov z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, polohy pozemku, kvality pôdy a najmä z praxe - predaja a nákupu pôdy v danej oblasti.
 • Poplatok za digitálne zobrazenie pozemku v rámci katastrálneho územia (obce) na ortofoto mape je 24,- €/pozemok aj s DPH.

V prípade potreby Vám geodeticky vytýčime pozemok aj v teréne – cena podľa dohody.

Po vyplnení údajov o objednávateľovi a pozemkov Vám elektronicky zašleme predfaktúru s identifikačnými údajmi a celkovou cenou. Po uhradení Vám cca do 5 dní pošleme vyhodnotenie orientačnej trhovej ceny a daňový doklad.

Pre kupujúcich, alebo predávajúcich prostredníctvom informačného serveru AGROFARMY.sk je služba zisťovania orientačných trhových cien bezplatná.
Pre ostatných je určenie orientačnej trhovej ceny podľa parcelných čísiel pozemkov v katastrálnom území obce spoplatnené.
Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 85

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Cenova_mapa/mapa.php on line 85