Da z lesnch pozemkov

Sp

Da z lesnch pozemkov

Prvnick osoba vlastn rozsiahlu vmeru lesnch pozemkov, na ktorch s hospodrske lesy. Tieto lesn pozemky podliehaj zdaneniu daou z pozemkov poda zkona . 317/1992 Zb. o dani z nehnutenost.
Vmera lesnch pozemkov vo vlastnctve prvnickej osoby sa na rok 2002 zvila, preto daovnk na zdaovacie obdobie roka 2002 predloil sprvcovi dane daov priznanie k dani z nehnutenost, i ke na celej vmere lesnch pozemkov nevykonval hospodrsku innos. Daovnk doloil cenu lesnch pozemkov sprvcovi dane dokladom, na ktorom je osobitne ocenen lesn pda a osobitne porasty.
M prvnick osoba pre zdanenie daou z pozemkov prizna ako zklad dane iba cenu lesnej pdy, alebo k cene pdy m pripota aj cenu porastov?

Rieenie

Poda zkona o dani z nehnutenost sa daou z pozemkov zdauj len tie lesn pozemky, ktor s v lesnom hospodrskom plne veden ako hospodrske lesy. Ak je urit vmera lesnch pozemkov evidovan ako hospodrsky les, zdauje sa daou z pozemkov bez ohadu na to, i sa na takchto lesnch pozemkoch vykonva hospodrska innos, alebo nevykonva. Nevykonvanie hospodrskej alebo inej zrobkovej innosti na lesnch pozemkoch, na ktorch s hospodrske lesy, je vecou vlastnka pozemkov, ktor nem vplyv na ich zdanenie.
Poda ustanovenia 5 zkona o dani z nehnutenost je zklad dane z pozemkov, ktorm je bu cena pozemku, alebo vmera pozemku v m2, zvisl od druhu pozemku, ie ak kultra pozemku je zaevidovan na liste vlastnctva v katastri nehnutenost.
Pri lesnch pozemkoch, na ktorch s hospodrske lesy, je poda 5 ods. 2 zkona o dani z nehnutenost zkladom dane z pozemkov cena pdy uren vynsobenm skutonej vmery pozemkov v m2 a ceny pdy zistenej za 1 m2 poda vyhlky Ministerstva financi SR . 465/1991 Zb. o cench stavieb, pozemkov, trvalch porastov, hradch za zriadenie prva osobnho uvania pozemkov a nhradch za doasn uvanie pozemkov 15 ods. 6 a 11 (prloha . 8 a prloha . 9).
Cena pozemku zapsanho v evidencii nehnutenost alebo v katastri nehnutenost ako lesn pozemok sa zist ako set zkladnej ceny lesnho pozemku pre cieov drevinov zastpenie poda prlohy . 9 tabuka . I vyhlky . 465/1991 Zb. a ocenenia faktora polohy v zvislosti od pribliovacej a odvoznej vzdialenosti poda prlohy . 9 tabuka . II citovanej vyhlky. Cena lesnch porastov sa zist ako set zkladnej ceny lesnho porastu poda skutonho zastpenia drevn, bonity, veku a zakmenenia poda prlohy . 10 tabuky . IV uvedenej vyhlky a ocenenia faktora polohy v zvislosti od pribliovacej a odvoznej vzdialenosti poda prlohy . 10 tabuky . V citovanej vyhlky.
Ako u bolo uveden, zkladom dane pri lesnch pozemkoch je cena pdy. To znamen, e ide o cenu lesnej pdy bez porastov tak, ako je to uren v 5 ods. 2 zkona o dani z nehnutenost. Ak by sa k cene lesnej pdy prirtavala aj cena lesnch porastov, znamenalo by to znan zvenie zkladu dane z pozemkov, ie ceny lesnej pdy, a tm aj podstatnho navenia sumy dane z pozemkov.

Zhrnutie

V tomto prpade mala prvnick osoba v daovom priznan uvies ako zklad dane iba cenu pdy bez ceny porastov.

Sp


Ochrana pdy
Moratrium na nkup pdy cudzincami
Da z nehnutenost
© Rudlo Design, 2011