Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 4

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 10

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 10

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 16

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 16

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 22

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 22

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 28

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 28

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 33

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 33

Daň z lesných pozemkov

Späť

Daň z lesných pozemkov

Právnická osoba vlastní rozsiahlu výmeru lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy. Tieto lesné pozemky podliehajú zdaneniu daňou z pozemkov podľa zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
Výmera lesných pozemkov vo vlastníctve právnickej osoby sa na rok 2002 zväčšila, preto daňovník na zdaňovacie obdobie roka 2002 predložil správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľností, i keď na celej výmere lesných pozemkov nevykonával hospodársku činnosť. Daňovník doložil cenu lesných pozemkov správcovi dane dokladom, na ktorom je osobitne ocenená lesná pôda a osobitne porasty.
Má právnická osoba pre zdanenie daňou z pozemkov priznať ako základ dane iba cenu lesnej pôdy, alebo k cene pôdy má pripočítať aj cenu porastov?

Riešenie

Podľa zákona o dani z nehnuteľností sa daňou z pozemkov zdaňujú len tie lesné pozemky, ktoré sú v lesnom hospodárskom pláne vedené ako hospodárske lesy. Ak je určitá výmera lesných pozemkov evidovaná ako hospodársky les, zdaňuje sa daňou z pozemkov bez ohľadu na to, či sa na takýchto lesných pozemkoch vykonáva hospodárska činnosť, alebo nevykonáva. Nevykonávanie hospodárskej alebo inej zárobkovej činnosti na lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy, je vecou vlastníka pozemkov, ktoré nemá vplyv na ich zdanenie.
Podľa ustanovenia § 5 zákona o dani z nehnuteľností je základ dane z pozemkov, ktorým je buď cena pozemku, alebo výmera pozemku v m2, závislý od druhu pozemku, čiže aká kultúra pozemku je zaevidovaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.
Pri lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy, je podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z nehnuteľností základom dane z pozemkov cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov – § 15 ods. 6 až 11 (príloha č. 8 a príloha č. 9).
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností alebo v katastri nehnuteľností ako lesný pozemok sa zistí ako súčet základnej ceny lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 9 – tabuľka č. I vyhlášky č. 465/1991 Zb. a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 9 – tabuľka č. II citovanej vyhlášky. Cena lesných porastov sa zistí ako súčet základnej ceny lesného porastu podľa skutočného zastúpenia drevín, bonity, veku a zakmenenia podľa prílohy č. 10 tabuľky č. IV uvedenej vyhlášky a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 10 tabuľky č. V citovanej vyhlášky.
Ako už bolo uvedené, základom dane pri lesných pozemkoch je cena pôdy. To znamená, že ide o cenu lesnej pôdy bez porastov tak, ako je to určené v § 5 ods. 2 zákona o dani z nehnuteľností. Ak by sa k cene lesnej pôdy prirátavala aj cena lesných porastov, znamenalo by to značné zvýšenie základu dane z pozemkov, čiže ceny lesnej pôdy, a tým aj podstatného navýšenia sumy dane z pozemkov.

Zhrnutie

V tomto prípade mala právnická osoba v daňovom priznaní uviesť ako základ dane iba cenu pôdy bez ceny porastov.

Späť


Ochrana pôdy
Moratórium na nákup pôdy cudzincami
Daň z nehnuteľností

Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 84

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_lesnych_pozemkov.php on line 84