Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 4

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 10

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 10

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 16

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 16

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 22

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 22

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 28

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 28

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 33

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 33

Daň z nehnuteľností

Späť


Ďalšie informácie

Daň z nehnuteľností-vzory tlačív

Tlačivá a sadzby. Daň z nehnuteľností 2012

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností sa člení na:

Každý, kto vlastní pozemok, stavbu, dom alebo byt je povinný platiť daň z nehnuteľnosti.

Noví vlastníci podávajú daňové priznanie k nehnuteľnosti, ktorú nadobudli:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú však povinní podať aj vlastníci, pri ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané

alebo u ktorých došlo k:

Povinnosť podať daňové priznanie majú noví a doterajší vlastníci do 31. januára. Daň z nehnuteľnosti sa platí na rok dopredu. A teda daň z nehnuteľností na rok 2011 je potrebné uhradiť najnejskôr do 31. januára 2011.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba.

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Vznik daňovej povinnosti

Zánik daňovej povinnosti

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti, príp. každú zmenu je povinné oznámiť do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň z pozemkov platí vlastník pozemku, správca pozemku, alebo nájomca a v niektorých prípadoch sa môže daňovníkom stať ten, kto pozemok skutočne užíva.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Daň sa platí z týchto pozemkov:

Ako sa určí základ dane?

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m². Hodnota pôdy za m² je uvádzaný v prílohe zákona.

Aká je sadzba dane z pozemkov a ako sa vypočíta daňová povinnosť?

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane.

Daňová povinnosť sa určí potom ako súčin základu dane a sadzby dane, teda základ dane x 0,25 %.

Čo je daň zo stavieb?

Daň zo stavieb platí vlastník stavby, správca stavby, nájomca alebo skutočný užívateľ stavby.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Daň sa platí z týchto stavieb na území Slovenskej republiky:

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Aj keď sa stavba prestane používať, daň zo stavieb sa musí platiť aj za túto nehnuteľnosť.

Ako sa určí základ dane, sadzba dane a ako sa vypočíta daňová povinnosť?

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavaná plocha sa určuje ako pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzba dane:

0,033 eura (tj. 3 centy) za každý aj začatý m² zastavanej plochy ročne.

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, základ dane sa prepočíta podľa pomeru podlahovej plochy využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

Daň z bytov a nebytových priestorov

Daň z bytov platí vlastník alebo správca bytu či nebytového priestoru. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daň z bytov platí každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

Sadzba dane

0,033 eura (tj. 3 centy) za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru ročne

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane (ZD) a ročnej sadzby dane (SD).

daň = ZD x SD

Ďalšie informácie

Daň z nehnuteľností-vzory tlačív

Tlačivá a sadzby. Daň z nehnuteľností 2012


Späť


Moratórium na nákup pôdy cudzincami
Ochrana pôdy
Daň z lesných pozemkov

Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 203

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dane_informacie/dan_z_nehnutelnosti.php on line 203