Da z nehnutenost

Sp


alie informcie

Da z nehnutenost-vzory tlav

Tlaiv a sadzby. Da z nehnutenost 2012

Da z nehnutenost

Da z nehnutenost sa len na:

 • da z pozemkov
 • da zo stavieb
 • da z bytov

Kad, kto vlastn pozemok, stavbu, dom alebo byt je povinn plati da z nehnutenosti.

Nov vlastnci podvaj daov priznanie k nehnutenosti, ktor nadobudli:

 • darovanm
 • kpou
 • dedenm
 • drabou
 • rozhodnutm sdu

Daov priznanie k dani z nehnutenosti s vak povinn poda aj vlastnci, pri ktorch dolo k zmene stavu nehnutenosti a bolo im vydan

 • stavebn povolenie na stavby, nadstavby a prstavby
 • kolaudan rozhodnutie

alebo u ktorch dolo k:

 • zmene uvania nehnutenosti (z bvania na podnikatesk ely)
 • zmene vekosti pozemku, zastavanej plochy,
 • zniku daovej povinnos jednej nehnutenosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatnm nehnutenostiam daov poivnnos naalej trv

Povinnos poda daov priznanie maj nov a doteraj vlastnci do 31. janura. Da z nehnutenosti sa plat na rok dopredu. A teda da z nehnutenost na rok 2011 je potrebn uhradi najnejskr do 31. janura 2011.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytov priestor v bytovom dome v spoluvlastnctve viacerch osb, priznanie pod kad fyzick osoba alebo prvnick osoba.

Ak sa spoluvlastnci dohodn, priznanie pod zstupca, ktorho dohodou urili spoluvlastnci, priom tto skutonos musia psomne oznmi sprvcovi dane pred uplynutm lehoty na podanie daovho priznania.

To sa nevzahuje na manelov, ktor maj pozemok, stavbu, byt alebo nebytov priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastnctve manelov; v tomto prpade priznanie podva jeden z manelov.

Vznik daovej povinnosti

 • 1. janura zdaovacieho obdobia nasledujceho po zdaovacom obdob, v ktorom sa daovnk stal vlastnkom, sprvcom, njomcom alebo uvateom nehnutenosti, ktor je predmetom dane.
 • Ak sa daovnk stane vlastnkom, sprvcom, njomcom alebo uvateom nehnutenosti 1. janura benho zdaovacieho obdobia, vznik daov povinnos tmto dom.
 • V prpade nadobudnutia nehnutenosti vydraenm v priebehu roka daov povinnos vznik prvm dom mesiaca nasledujceho po dni, v ktorom sa vydraite stal vlastnkom nehnutenosti alebo prvm dom mesiaca nasledujceho po dni schvlenia prklepu sdom.

Znik daovej povinnosti

 • 31. decembra zdaovacieho obdobia, v ktorom daovnkovi zanikne vlastnctvo, sprva, njom alebo uvanie nehnutenosti.

Vznik alebo znik daovej povinnosti, prp. kad zmenu je povinn oznmi do 30 dn odo da nasledujceho po dni, ke tieto skutonosti alebo ich zmeny nastali.

Da z pozemkov plat vlastnk pozemku, sprvca pozemku, alebo njomca a v niektorch prpadoch sa me daovnkom sta ten, kto pozemok skutone uva.

Ak je pozemok v spoluvlastnctve viacerch daovnkov, daovnkom dane z pozemkov je kad spoluvlastnk poda vky svojho spoluvlastnckeho podielu. Ak sa vetci spoluvlastnci dohodn, daovnkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatn spoluvlastnci za da ruia do vky svojho podielu na dani.

Da sa plat z tchto pozemkov:

 • orn pda, chmenice, vinice, ovocn sady,
 • trval trvne porasty,
 • zhrady,
 • lesn pozemky, na ktorch s hospodrske lesy,
 • rybnky s chovom rb a ostatn hospodrsky vyuvan vodn plochy,
 • zastavan plochy a ndvoria,
 • stavebn pozemky,
 • ostatn plochy, okrem stavebnch pozemkov

Ako sa ur zklad dane?

Zkladom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov uren vynsobenm vmery pozemkov v m² a hodnoty pdy za 1 m². Hodnota pdy za m² je uvdzan v prlohe zkona.

Ak je sadzba dane z pozemkov a ako sa vypota daov povinnos?

Ron sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo zkladu dane.

Daov povinnos sa ur potom ako sin zkladu dane a sadzby dane, teda zklad dane x 0,25 %.

o je da zo stavieb?

Da zo stavieb plat vlastnk stavby, sprvca stavby, njomca alebo skuton uvate stavby.

Ak je stavba v spoluvlastnctve viacerch daovnkov, daovnkom dane zo stavieb je kad spoluvlastnk poda vky svojho spoluvlastnckeho podielu. Ak sa vetci spoluvlastnci dohodn, daovnkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatn spoluvlastnci za da ruia do vky svojho podielu na dani.

Da sa plat z tchto stavieb na zem Slovenskej republiky:

 • stavby na bvanie a drobn stavby, ktor maj doplnkov funkciu pre hlavn stavbu,
 • stavby na pdohospodrsku produkciu, sklenky, stavby pre vodn hospodrstvo, stavby vyuvan na skladovanie vlastnej pdohospodrskej produkcie vrtane stavieb na vlastn administratvu,
 • stavby rekreanch a zhradkrskych cht a domekov na individulnu rekreciu,
 • samostatne stojace gare a samostatn stavby hromadnch gar a stavby uren alebo pouvan na tieto ely, postaven mimo bytovch domov,
 • priemyseln stavby, stavby sliace energetike, stavby sliace stavebnctvu, stavby vyuvan na skladovanie vlastnej produkcie vrtane stavieb na vlastn administratvu,
 • stavby na ostatn podnikanie a na zrobkov innos, skladovanie a administratvu svisiacu s ostatnm podnikanm a so zrobkovou innosou,
 • ostatn stavby

Predmetom dane zo stavieb s stavby, ktor maj jedno alebo viac nadzemnch podla alebo podzemnch podla, spojen so zemou pevnm zkladom. Aj ke sa stavba prestane pouva, da zo stavieb sa mus plati aj za tto nehnutenos.

Ako sa ur zklad dane, sadzba dane a ako sa vypota daov povinnos?

Zkladom dane zo stavieb je vmera zastavanej plochy v m². Zastavan plocha sa uruje ako pdorys stavby na rovni najrozsiahlejej nadzemnej asti stavby, priom sa do zastavanej plochy nezapotava prenievajca as strenej kontrukcie stavby.

Sadzba dane:

0,033 eura (tj. 3 centy) za kad aj zaat m² zastavanej plochy rone.

Ak stavba sli na viacer ely, na ktor s uren rzne sadzby dane, zklad dane sa prepota poda pomeru podlahovej plochy vyuvanej na jednotliv el vyuitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Da zo stavieb sa vypota ako sin zkladu dane a ronej sadzby dane zo stavieb.

Da z bytov a nebytovch priestorov

Da z bytov plat vlastnk alebo sprvca bytu i nebytovho priestoru. Ak s byty alebo nebytov priestory v spoluvlastnctve viacerch daovnkov, da z bytov plat kad spoluvlastnk poda vky svojho spoluvlastnckeho podielu. Ak sa vetci spoluvlastnci dohodn, daovnkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatn spoluvlastnci za da ruia do vky svojho podielu na dani.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspo jeden byt alebo nebytov priestor nadobudli do vlastnctva fyzick osoby alebo prvnick osoby, s byty a nebytov priestory.

Zkladom dane z bytov je vmera podlahovej plochy bytu alebo nebytovho priestoru v m².

Sadzba dane

0,033 eura (tj. 3 centy) za kad aj zaat m² podlahovej plochy bytu a nebytovho priestoru rone

Da z bytov sa vypota ako sin zkladu dane (ZD) a ronej sadzby dane (SD).

da = ZD x SD

alie informcie

Da z nehnutenost-vzory tlav

Tlaiv a sadzby. Da z nehnutenost 2012


Sp


Moratrium na nkup pdy cudzincami
Ochrana pdy
Da z lesnch pozemkov
© Rudlo Design, 2011