Ochrana pdy

Sp

Ochrana pdy

Pda predstavuje rozhodujci prrodn zdroj a sasne aj ekonomick a eko-socilny potencil Slovenskej republiky. Po zskan lenstva v E sa naa pda stala sasou zdrojov pdy Eurpskeho spoloenstva a tm aj asou ekonomickho, ekologickho a socilneho potencilu pdy Eurpskej nie s poiadavkou na vyspel a fungujci systm jej ochrany a sprvneho vyuvania. Tto problematiku v sasnosti upravuje zkon o ochrane a vyuvan ponohospodrskej pdy (alej len "zkon").

Zkon ustanovuje:

 • ochranu vlastnost a funkci ponohospodrskej pdy a zabezpeenie jej trvalo udratenho obhospodarovania a ponohospodrskeho vyuvania,
 • ochranu environmentlnych funkci ponohospodrskej pdy, ktor s produkcia biomasy, filtrcia, neutralizcia a premena ltok v prrode, udriavanie ekologickho a genetickho potencilu ivch organizmov v prrode,
 • ochranu vmery ponohospodrskej pdy pred neoprvnenmi zbermi na neponohospodrske pouitie,
 • postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odat ponohospodrskej pdy na neponohospodrsky el,
 • sankcie za poruenie povinnost ustanovench tmto zkonom.

Zkon vymedzuje zkladn pojmy. Na ely tohto zkona sa naprklad rozumie:

 • pdou prrodn tvar, ktor vznik bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzjomnho psobenia klimatickch podmienok, organizmov, loveka, relifu a materskch hornn,
 • ponohospodrskou pdou produkne potencilna pda evidovan v katastri nehnutenost (alej len "kataster" ) ako orn pda, chmenice, vinice, ovocn sady, zhrady a trval trvne porasty,
 • bonitovanou pdno-ekologickou jednotkou klasifikan a identifikan daj vyjadrujci kvalitu a hodnotu produkno-ekologickho potencilu ponohospodrskej pdy na danom stanoviti,
 • rizikovmi ltkami v pde prvky a zleniny, ktorch prtomnos z prrodnch alebo antropickch zdrojov v pdach v uritej koncentrcii priamo alebo nepriamo vyvolva alebo me vyvola neiaduce zmeny fyziklnych vlastnost, chemickch vlastnost a biologickch vlastnost ponohospodrskej pdy,
 • hranicou zastavanho zemia obce hranica zemia vytenho lomovmi bodmi zastavanho zemia obce, ktor boli premietnut do odtlakov katastrlnych mp k 1. januru 1990,
 • odnmanou plochou pozemok alebo t jeho as, na ktorej dochdza k zmene druhu pozemku z ponohospodrskej pdy na neponohospodrsku pdu.

Starostlivos o ponohospodrsku pdu

Kad vlastnk ponohospodrskej pdy alebo njomca a sprvca ponohospodrskej pdy je povinn:

 • vykonva agrotechnick opatrenia zameran na ochranu a zachovanie kvalitatvnych vlastnost a funkci ponohospodrskej pdy a na ochranu pred jej pokodenm a degradciou,
 • predchdza vskytu a reniu burn na neobrbanch pozemkoch, ak zkon o ochrane prrody a krajiny neustanovuje inak,
 • zabezpei vyuvanie ponohospodrskej pdy tak, aby nebola ohrozen ekologick stabilita zemia a bola zachovan funkn sptos prrodnch procesov v krajinnom prostred,
 • usporiada a zosladi ponohospodrsky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Ochrana ponohospodrskej pdy pred erziou

Erzia ponohospodrskej pdy predstavuje bytok povrchovej najrodnejej vrstvy ponohospodrskej pdy, bytok ivn, humusu, organickej hmoty, znenie mikrobiologickho ivota a stratu funkci pdy.

Vlastnk alebo uvate je povinn vykonva trval a inn protierznu ochranu ponohospodrskej pdy vykonvanm ochrannch agrotechnickch opatren poda stupa erzie ponohospodrskej pdy, ktor s:

 • vsadba elovej ponohospodrskej a ochrannej zelene,
 • vrstevnicov agrotechnika,
 • striedanie plodn s ochrannm inkom,
 • mulovacia medziplodina kombinovan s bezorbovou agrotechnikou,
 • bezorbov agrotechnika,
 • osevn postupy so striedanm plodn s ochrannm inkom,
 • usporiadanie honov v smere prevldajcich vetrov,
 • in opatrenia, ktor ur pdna sluba poda stupa erzie ponohospodrskej pdy.

Ochrana ponohospodrskej pdy pred zhutnenm

Zhutnenie ponohospodrskej pdy je nepriazniv stav ponohospodrskej pdy zaprinen zvenm objemovej hmotnosti. Zhutnenie ponohospodrskej pdy vznik v dsledku nesprvnych osevnch postupov a postupov hnojenia, nedostatonho vpnenia a nesprvneho pouvania ponohospodrskej techniky.

Vlastnk alebo uvate je povinn pri vyuvan ponohospodrskej pdy na ponohospodrsku vrobu vykonva agrotechnick opatrenia, ktor predchdzaj hrozbe zhutnenia ponohospodrskej pdy a zhutneniu ponohospodrskej pdy, a to najm sprvnou vobou plodn, osevnch postupov a technolgi obhospodarovania.

Ochrana ponohospodrskej pdy pred rizikovmi ltkami

Kad, kto m podozrenie, e me djs k pokodeniu ponohospodrskej pdy rizikovmi ltkami, alebo zist pokodenie ponohospodrskej pdy rizikovmi ltkami, je povinn tto skutonos ohlsi prslunmu orgnu ochrany ponohospodrskej pdy alebo pdnej slube.

Kad, kto svojou innosou rizikovmi ltkami pokod ponohospodrsku pdu, je povinn bezodkladne vykona opatrenia na odstrnenie pokodenia. Ak tak neurob, orgn ochrany ponohospodrskej pdy tomu, kto pokodenie spsobil, ulo opatrenia na odstrnenie pokodenia ponohospodrskej pdy navrhnut pdnou slubou.

Podnikatelia v pdohospodrstve s povinn pouva hnojiv a hospodrske hnojiv v mnostve a spsobom, ktor zabezpeuj potrebn vivu rastln a trvale udraten pdnu rodnos. Do hospodrskych hnojv sa nesm vna rizikov prvky a rizikov ltky, ktor by mohli narui vvoj pestovanch rastln alebo ohrozi potravinov reazec, alebo zneisti pdu.

V zranitench oblastiach je zakzan aplikova anorganick duskat hnojiv, tuh hospodrske hnojiv a kvapaln hospodrske hnojiv s obsahom duska v obdob od 15. novembra do 15. februra kalendrneho roka, priom skor jarn prihnojenie ozimnch plodn duskom v dvke do 60 kg/ha je povolen od 1. februra, ak nie s obmedzujce pdne a klimatick podmienky, a to zamokren pdy alebo doasne zamokren pdy svislou vrstvou vody, ponohospodrske pdy zamrznut do hbky 8 cm a viac alebo pdy pokryt vrstvou snehu nad 5 cm, a to bez ohadu na kalendrne obmedzenia.

Zmeny druhov pozemkov

Orgn ochrany ponohospodrskej pdy na zklade iadosti vlastnka alebo uvatea ponohospodrskej pdy vyd rozhodnutie na zmenu ponohospodrskeho druhu pozemku na lesn pozemok.

Orgn ochrany ponohospodrskej pdy z vlastnho podnetu alebo na iados vlastnka alebo uvatea rozhodne, ak s pochybnosti o tom, i pozemok je alebo nie je ponohospodrska pda. Predmetom rozhodovania s ponohospodrske druhy pozemkov, ktor:

 • vplyvom prrodnch procesov a elom vyuvania zmenili svoj charakter tak, e ich nemono ponohospodrsky obrba, ako s rokliny, vmole, vysok medze s krovinami alebo s kamenm, a pozemky, ktor neposkytuj trval itok z inch dvodov, najm plochy zarasten krovinami alebo zanesen trkom i kamenm, slatiny, plochy zamokren alebo porasten raelinovm machom, mlo nosn plochy,
 • charakterom pdneho profilu a vlastnosami zodpovedaj charakteru ponohospodrskej pdy, ale s v katastri evidovan ako neponohospodrske pozemky,
 • s dlhodobo zalesnen a s vhodn na preradenie do lesnho pdneho fondu s cieom usporiada ich evidenciu v katastri, priom orgn ochrany ponohospodrskej pdy rozhodne o zmene ponohospodrskeho druhu pozemku na lesn pozemok so shlasom orgnu ttnej sprvy lesnho hospodrstva.

Zsady ochrany ponohospodrskej pdy pri neponohospodrskom pouit

Ponohospodrsku pdu mono poui na stavebn ely a in neponohospodrske ely len v nevyhnutnch prpadoch a v odvodnenom rozsahu. Ponohospodrsku pdu mono oda natrvalo alebo doasne, alebo poui ponohospodrsku pdu na neponohospodrsky el na as do jednho roka vrtane uvedenia pdy do pvodnho stavu.

Ten, kto navrhne neponohospodrske pouitie ponohospodrskej pdy, je povinn:

 • chrni ponohospodrsku pdu zaraden poda kdu bonitovanej pdno-ekologickej jednotky do prvej a tvrtej kvalitatvnej skupiny,
 • riei alternatvne umiestnenie stavby na ponohospodrskej pde za hranicou zastavanho zemia obce so zreteom na ochranu najkvalitnejch ponohospodrskych pd a vyhodnoti dsledky pre ponohospodrsku pdu pre kad alternatvu,
 • nenaruova ucelenos honov a nesaova obhospodarovanie ponohospodrskej pdy nevhodnm situovanm stavieb, jej delenm a drobenm alebo vytvranm ast nevhodnch na obhospodarovanie ponohospodrskymi mechanizmami,
 • zabezpei prstup na neprstupn hony v prpade rozdelenia honov vybudovanm elovch ponch ciest,
 • vykona skrvku humusovho horizontu ponohospodrskych pd odnmanch natrvalo a zabezpei ich hospodrne a eln vyuitie na zklade bilancie skrvky humusovho horizontu,
 • vykona skrvku humusovho horizontu ponohospodrskych pd odnmanch doasne a zabezpei starostlivos o skladovan skrvku na zklade bilancie skrvky humusovho horizontu,
 • vykona skrvku humusovho horizontu ponohospodrskej pdy pouitej na neponohospodrsky el na as krat ako jeden rok a zabezpei starostlivos o skladovan skrvku na zklade bilancie skrvky humusovho horizontu,
 • vykona rekultivciu doasne odatej ponohospodrskej pdy na zklade schvlenho projektu rekultivcie,
 • zabezpei vrtenie ponohospodrskej pdy pouitej na neponohospodrsky el na as krat ako jeden rok do pvodnho stavu,
 • zabezpei zkladn starostlivos o ponohospodrsku pdu odat a do realizcie stavby, najm pred zaburinenm pozemkov a porastom samonletu drevn,
 • zabezpei skladovan skrvku humusovho horizontu ponohospodrskej pdy z doasne odatch plch pred vskytom a renm burn, samonletom drevn a pred rozkradnutm,
 • zaplati odvod za trval odatie alebo doasn odatie ponohospodrskej pdy poda kdu bonitovanej pdno-ekologickej jednotky (alej len: odvod); povinnos zaplati odvod sa vzahuje aj na toho, kto zabral ponohospodrsku pdu bez rozhodnutia orgnu ochrany ponohospodrskej pdy. Ak odvod nebol zaplaten vas, vznik povinnos zaplati penle za kad, aj zaat de omekania vo vke 0,5 % z nezaplatenej sumy, a to ponc dom nasledujcim po dni splatnosti. Odvod a penle s prjmom ttneho rozpotu..

Odatie ponohospodrskej pdy

Na neponohospodrske ely mono poui ponohospodrsku pdu len na zklade rozhodnutia o odat ponohospodrskej pdy (alej len "rozhodnutie o odat"). Rozhodnutie o odat vydva orgn ochrany ponohospodrskej pdy, v ktorho obvode sa ponohospodrska pda navrhovan na odatie nachdza.

Rozhodnutie o odat nie je potrebn vyda, ak:

 • ide o umiestnenie signlov, stabilizanch kameov a inch znaiek na geodetick ely, na vstupn achty, preerpvacie stanice, vrty a studne, stoiare alebo in objekty nadzemnho a podzemnho vedenia a vmera jednotlivch uvedench objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazov zmenu druhu pozemku do 15 m2,
 • ide o vmeru odnmanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavanho zemia obce.

Ponohospodrsku pdu mono oda natrvalo alebo doasne, priom:

 • odatm natrvalo sa rozumie trval zmena spsobu pouitia ponohospodrskej pdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri,
 • doasnm odatm sa rozumie doasn zmena spsobu pouitia ponohospodrskej pdy na as najviac desa rokov, ktor sa rekultivanmi opatreniami uvedie do pvodnho stavu.

Od odvodov sa oslobodzuje odatie ponohospodrskej pdy na:

 • stavby, zariadenia a opatrenia sliace na sprstupnenie a ochranu ponohospodrskych pozemkov (naprklad pon cesty, protierzne a protipovodov opatrenia),
 • vstavbu dianic, ciest pre motorov vozidl I., II. a III. triedy a obecn komunikcie vo vlastnctve obce poda schvlenho zemnho plnu,
 • vstavbu zariaden na zabezpeenie loh obrany ttu,
 • individulnu bytov vstavbu na pozemku do 1 000 m²,
 • vstavbu v zastavanch areloch ponohospodrskych a priemyselnch podnikov,
 • vstavby bytov a verejnoprospench stavieb, ktorch investorom je obec,
 • vstavbu podniku, ktormu bolo vydan rozhodnutie o investcii vo verejnom zujme,
 • stavby, o ktorch vo vnimonom prpade rozhodne vlda SR,
 • ely usporiadania druhu pozemku zastavanch stavbami na ponohospodrske a priemyseln ely do 24. jna 1991.

Ponohospodrsku pdu mono poui pre vstavbu dianice a cesty pre motorov vozidl iba na zklade zvznho stanoviska k odatiu ponohospodrskej pdy. Toto zvzn stanovisko vydva Obvodn pozemkov rad, v obvode ktorho sa ponohospodrska pda navrhovan na neponohospodrske pouitie nachdza.

Orgnmi ochrany ponohospodrskej pdy s:

 • Ministerstvo pdohospodrstva SR,
 • krajsk pozemkov rad,
 • obvodn pozemkov rad

Obvodn pozemkov rad, okrem inho:

 • nariauje opatrenia na ochranu ponohospodrskej pdy,
 • rozhoduje o zmene druhu ponohospodrskeho pozemku,
 • rozhoduje o odat ponohospodrskej pdy,
 • rozhoduje o usporiadan druhu pozemku.

Poplatky

Vydanie stanoviska:

 • k zmene druhu pozemku: 3 ,
 • k neponohospodrskemu pouitiu ponohospodrskej pdy: 3 ,
 • k zabezpeeniu starostlivosti o ponohospodrsku pdu: 3 .

Vydanie rozhodnutia:

 • na zmenu druhu pozemku: 33 ,
 • na odatie ponohospodrskej pdy: 33 ,
 • o schvlen aplikcie istiarenskho kalu a dnovch sedimentov do pdy: 33 .

Vydanie shlasu s budcim monm pouitm ponohospodrskej pdy na stavebn a in zmery: 99,50 .

Vka odvodu za odatie ponohospodrskej pdy zaradenej poda kdu bonitovanej pdno-ekologickej jednotky do 1. a 4. skupiny sa ustanovuje takto:

 • za trval odatie ponohospodrskej pdy:
  • 1. skupina 15 / m2,
  • 2. skupina 12 / m2,
  • 3. skupina 9 / m2,
  • 4. skupina 6 / m2,
 • za doasn odatie ponohospodrskej pdy v 1. a 4. skupine 1 / m2.

Informcie boli erpan z strednho portlu verejnej sprvy (PVS). Informcie na portli s informanho charakteru.

Sp


Moratrium na nkup pdy cudzincami
Da z nehnutenost
Da z lesnch pozemkov
© Rudlo Design, 2011