Dohadvanie nehnutenho ponohospodrskeho majetku

AKO SA DOSTA SPč K NESPRAVODLIVO VYVLASTNENMU ALEBO ZABUDNUTMU MAJETKU?

Viac ako 20 rokov po novembrovej revolci je ete poetn skupina obanov, ktor sa plne nevymanila z dsledkov nsilnej kolektivizcie z pdesiatych rokov minulho storoia.

Vlastnctvo ponohospodrskeho majetku sa nebralo do vahy, pda bola nsilne vyvlastovan a dvan do bezplatnho uvania JRD a ttnym majetkom (M). Tisce ronkov bolo printench nedobrovone vstpi do drustva aj s vlastnm majetkom.

Po roku 1989 bol prijat zkon o pde . 229/1991 Zb., a krivdy sa mali napravi. Do dnenho da sa tak nestalo, bu pre neznalos, nedokonalos zkona, alebo pre nezujem dediov dohada vlastnctvo po predkoch.

Mnoho dediov po vlastnkoch pdy ani nevie, kde a koko pozemkov ich predkovia vlastnili. Na Slovensku je kad piaty vlastnk pdy veden ako nezisten vlastnk a jeho vlastnctvo spravuje Slovensk pozemkov fond.

Vo vlastnom zujme by ste si mali zisti, i nie ste zapsan v zoznamoch nezistench vlastnkov pdy, alebo i tak nie s zapsan vai rodiia, prbuzn...

Ak neviete ako na to, ponkame Vm slubu
DOHADVANIE VLASTNKOV PONOHOSPODRSKEHO NEHNUTENHO MAJETKU.

V svislosti s touto aktivitou sa venujeme objasovaniu majetkovch vzahov, zmapovanm majetku na zem Slovenskej republiky a jeho vlastnkov od obdobia pred prvou SR a po sasnos.

o ponkame?
  • Dohadvanie pdy po Vaich predkoch, lustrcie, obnovu dediskch konan.
  • Konzultcie a analzu pred kpou pozemku.
  • Histriu nadobudnutia vlastnctva.
  • Prpravu podkladov pre majetkov vysporiadanie.
  • Geodetick sluby vytenie hranc pozemkov, geometrick plny, identifikciu a delenie pozemkov
  • Sprostredkovanie prvneho poradenstva, znaleckch posudkov.

V prpade akchkovek otzok ns nevhajte kontaktova.

Sluby
  • Nae sluby s uren fyzickm aj prvnickm osobm na celom zem Slovenska.
  • Ponkame kompletn servis pri dohadvan pdy, lustrovanie, poradenstvo pri obnove dediskch konan, sprostredkovanie geodetickch sluieb, prvneho poradenstva, znaleckch posudkov.
  • Konzultcia a analza pri novoobjavench pozemkoch, ako aj pri kpe akhokovek pozemku.

Mte zujem o nae sluby?Kontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk

E-mail:
agrofarmy@gmail.sk
agrofarmy@agrofarmy.sk

© Rudlo Design, 2011