Dleit informcie o pozemkoch

O TREBA VEDIE O STAVEBNCH POZEMKOCH
INFORMCIE O PONOHOSPODRSKYCH POZEMKOCH

Vber pozemku

Pri kpe je vber vhodnho ponohospodrskeho, alebo stavebnho pozemku zvanm rozhodnutm, ktor ovplyvuje monosti jeho vyuvania. Vlastnosti pozemku (kontamincia lokality, vplyv ivotnho prostredia), jeho vhody a nevhody, nemono len tak
v budcnosti zmeni, nanajv je mon ich zvrazni alebo zmierni.

Pred vberom stavebnho pozemku s dve monosti - bu vybra pozemok poda typu stavby, alebo prispsobi stavbu vybranmu pozemku.

Pokia je to mon, je vhodn pri vbere pozemku dodra nasledujce princpy:

  • v zemnom plne je pozemok veden ako stavebn
  • v blzkosti pozemku nie s plnovan a ani postaven priemyseln alebo ponohospodrske prevdzky, ktor by vs mohli obaova zpachom, smogom, znenm kvality spodnej vody at.
  • v blzkosti pozemku nie s komunikcie, ktor by vs obaovali hlukom (dianice, eleznice, letisko, komunikcie vyej triedy)
  • v blzkosti pozemku nevedie vysok naptie, plynovod, produktovod a pod., kde ochrann psmo ( me by aj do 300m) danch ininierskych siet by mohlo plne znemon vetku vstavbu
  • pozemok nele v zplavovom zem
  • vhodn hydrogeologick a geologick podmienky, a bezpen mnostvo radnu v podlo
  • k pozemku vedie prstupov komunikcia a s k nemu zaveden ininierske siete
  • pozemok sa nachdza vo vhodnej vzdialenosti od dleitch bodov (vae zamestnanie, kola, lekr, obchod a pod.)
  • v blzkom okol pozemku nebvaj neprispsobiv osoby

Dleitm faktorom je vekos pozemku. Pokia plnujete mal domek, me by dostaton vmera od 300 m². Vekos pozemku pre vone postaven menie domeky sa pohybuje v rozmedz od 600 do 800 m². Pozemky s vmerou 1000 m² a viac s vhodn pre vstavbu vone stojacch rodinnch domov s itkovou i okrasnou zhradou, baznom, prp. almi rekreanmi plochami.

Uvaova treba aj so sklonom pozemku. Atraktivita domu s krsnym vhadom, ktor je postaven na svahu, me by asto znehodnoten mnostvom nevhod, ktor s tmto umiestnenm svisia - potreba individulneho projektu na stavbu, vyie nklady na samotn stavbu, nkladnejie ternne pravy, zosun svahu, veternos lokality.

Viac informci o stavebnch alebo ponohospodrskych pozemkoch njdete na strnkach:

O TREBA VEDIE O STAVEBNCH POZEMKOCH
INFORMCIE O PONOHOSPODRSKYCH POZEMKOCH
© Rudlo Design, 2011