Eurofondy

   Fondy Eurpskej nie alebo tzv. eurofondy predstavuj prostriedky, ktor s uren pre tty na rozvoj v oblastiach, v ktorch tty samotn nemu dosiahnu vkonnos potrebn na dobehnutie vyspelejch ttov. Eurofondy tak umouj prerozdelenie prostriedkov ekonomicky silnejch partnerov na rozvoj slabch ttov a ich priblenie sa k vyspelm eurpskym ttom. Fondy slia predovetkm na zabezpeenie zvenia vkonnosti krajiny v rznych oblastiach, udratenho rastu ekonomiky, ivotnej rovne obyvatestva a na zniovanie regionlnych rozdielov.
Zkladnou rtou eurofondov je pomoc slabm partnerom, z oho nsledne profituje rozvinut nia ako celok.
V sasnosti sa Slovensko nachdza v programovacom obdob 2007-2013, pre ktor Eurpska nia schvlila Slovensku podporu takmer 11,5 mld. Eur.

Tu je niekoko odkazov na strnky, ktor tto problematiku bliie osvetuj:


Na zklade rozhodnutia predsednky vldy Slovenskej republiky Ivety Radiovej vyhlasuje rad vldy Slovenskej republiky vzvu na podvanie iadost o poskytnutie finannej podpory z rezervy predsednky vldy v rmci programu N vidiek.

Bliie na strnke:


© Rudlo Design, 2011