Cena pdy

Sp

Zkony a vyhlky

Vyhadvanie ceny poda katastrlneho zemia

Zkon . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunlne odpady a drobn stavebn odpady
Pouva sa :
- pre stanovenie hodnoty ornej pdy za elom platenia dan z nehnutenost

Cena sa uruje poda prlohy .1 k zkonu . 582/2004 Z. z. v znen zkona . 465/2008 Z.z.

Zadajte K:

Vyhadvanie ceny poda BPEJ

Vyhlka 38/2005 Z.z. o uren hodnoty pozemkov a porastov
Pouva sa :
- na stanovenie hodnoty pre ely pozemkovch prav
- pre vpoet vky njmu z uvania ponohospodrskej pdy (min. njom 1% z hodnoty pdy)
- pre vpoet poplatku za drobenie pdy
- pre el platenia odvodov za trval, alebo doasn odatie ponohospodrskej pdy

BPEJ Bonitovan pdno-ekologick jednotka - daj vyjadrujci kvalitu a hodnotu produkno-ekologickho potencionlu ponohospodrskej pdy (ponohospodrska pda je rozdelen do deviatich skupn bonitovanch pdno-ekologickch jednotiek).

Cena sa uruje poda prlohy .1 k vyhlke . 38/2005 Z.z.

Zadajte kd BPEJ:


 

Cena ponohospodrskej pdy sa stanovuje poda elu:

  • na kpu a predaj,
  • na urenie vky njomnho,
  • na zistenie vymeriavacieho zkladu dane,
  • na ely zabezpeenia hypotekrnych verov,
  • na ely stanovenia sdnych poplatkov alebo provzi realitnch kancelri za sprostredkovatesk sluby pri manipulcii s nehnutenosami
  • pre potreby pozemkovch prav
  • na stanovenie ceny pdy na ely vyvlastnenia.

radn cena ponohospodrskej pdy

radn cena ponohospodrskej pdy sli najm pre vyjadrenie hodnoty ornej pdy za elom urenia vky dane z nehnutenost (dedisk a darovacia da, pozemkov da, z toho vyplva aj nzov zkona . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunlne odpady a drobn stavebn odpady), na uplatnenie vlastnckych prv a z nich plyncich odvodov a na hrady za vyvlastnenie pdy pre verejn ely. Cenu ponohospodrskej pdy vznamnou mierou ovplyvuje aj poloha pozemku voi obci, atraktvnos lokality, chrnen zemia , konkurencia medzi kupujcimi a at. Zkon tieto ovplyvujce skutonosti neriei. radn cenu mon ovplyvni s pouitm prepotavacch koeficientov, ktor s uveden vo Vyhlke . 492/2004 Z. z. o stanoven veobecnej hodnoty majetku a v znen neskorch predpisov.

Trhov cena ponohospodrskej pdy

Zkladnmi prvkami trhovej ceny ponohospodrskej pozemkov s ponuka a dopyt, kvalita pozemkov (BPEJ), druh pozemkov (orn pda, trval trvne porasty, at.), prstup a tvar pozemkov a vo vekej miere ovplyvuj cenu aj podmienky njomnej zmluvy so sasnm uvateom.
V najproduktvnejch oblastiach Slovenska s trhov ceny na priblinej rovni radnch cien pdy. Ceny pozemkov na okraji obc a hlavne miest s a niekokonsobne vyie. Trhov ceny pd, ktor sa nachdzaj v niej produknej schopnosti pd Slovenska, dosahuj v niektorch prpadoch len 1/3 z hodnoty radne stanovench cien ponohospodrskej pdy. Cena trvalch trvnych porastov je niekokonsobne niia ako cena za orn pdu.
Na Slovensku je trh s pdou vemi nevyven, charakterizovan vekou ponukou pdy vekho potu obyvateov, ktor nemienia na pde hospodri, rozdrobenosou pdy, pomalm priebehom pozemkovch prav. Sasn trh s ponohospodrskou pdou je realizovan tak, e predaj a kpa pozemkov sa obmedzuje prevane na stavebn pozemky.

Zkony a vyhlky

Na Slovensku v sasnosti neexistuje jednotn cenov predpis, ktor by stanovil jednotn vku ceny ponohospodrskej pdy. Mme viacero prvnych predpisov, ktor stanovuj cenu pdy v zvislosti od elu, na ktor sa cena zisuje.

Sp
© Rudlo Design, 2011