Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 1

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 1

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 2

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 2

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 3

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 3

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 4

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 5

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 5

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 6

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 6

Warning: include_once(_Src/spravy.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 7

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/spravy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 7

Cena pôdy

Späť

Zákony a vyhlášky

Vyhľadávanie ceny podľa katastrálneho územia

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Používa sa :
- pre stanovenie hodnoty ornej pôdy za účelom platenia daní z nehnuteľností

Cena sa určuje podľa prílohy č.1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.

Zadajte KÚ:

Vyhľadávanie ceny podľa BPEJ

Vyhláška 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov
Používa sa :
- na stanovenie hodnoty pre účely pozemkových úprav
- pre výpočet výšky nájmu z užívania poľnohospodárskej pôdy (min. nájom 1% z hodnoty pôdy)
- pre výpočet poplatku za drobenie pôdy
- pre účel platenia odvodov za trvalé, alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy

BPEJ – Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka - údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potencionálu poľnohospodárskej pôdy (poľnohospodárska pôda je rozdelená do deviatich skupín bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek).

Cena sa určuje podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 38/2005 Z.z.

Zadajte kód BPEJ:


 

Cena poľnohospodárskej pôdy sa stanovuje podľa účelu:

Úradná cena poľnohospodárskej pôdy

Úradná cena poľnohospodárskej pôdy slúži najmä pre vyjadrenie hodnoty ornej pôdy za účelom určenia výšky dane z nehnuteľností (dedičská a darovacia daň, pozemková daň, z toho vyplýva aj názov zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), na uplatnenie vlastníckych práv a z nich plynúcich odvodov a na úhrady za vyvlastnenie pôdy pre verejné účely. Cenu poľnohospodárskej pôdy významnou mierou ovplyvňuje aj poloha pozemku voči obci, atraktívnosť lokality, chránené územia , konkurencia medzi kupujúcimi a atď. Zákon tieto ovplyvňujúce skutočnosti nerieši. Úradnú cenu možné ovplyvniť s použitím prepočítavacích koeficientov, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a v znení neskorších predpisov.

Trhová cena poľnohospodárskej pôdy

Základnými prvkami trhovej ceny poľnohospodárskej pozemkov sú ponuka a dopyt, kvalita pozemkov (BPEJ), druh pozemkov (orná pôda, trvalé trávne porasty, atď.), prístup a tvar pozemkov a vo veľkej miere ovplyvňujú cenu aj podmienky nájomnej zmluvy so súčasným užívateľom.
V najproduktívnejších oblastiach Slovenska sú trhové ceny na približnej úrovni úradných cien pôdy. Ceny pozemkov na okraji obcí a hlavne miest sú až niekoľkonásobne vyššie. Trhové ceny pôd, ktoré sa nachádzajú v nižšej produkčnej schopnosti pôd Slovenska, dosahujú v niektorých prípadoch len 1/3 z hodnoty úradne stanovených cien poľnohospodárskej pôdy. Cena trvalých trávnych porastov je niekoľkonásobne nižšia ako cena za ornú pôdu.
Na Slovensku je trh s pôdou veľmi nevyvážený, charakterizovaný veľkou ponukou pôdy veľkého počtu obyvateľov, ktorí nemienia na pôde hospodáriť, rozdrobenosťou pôdy, pomalým priebehom pozemkových úprav. Súčasný trh s poľnohospodárskou pôdou je realizovaný tak, že predaj a kúpa pozemkov sa obmedzuje prevažne na stavebné pozemky.

Zákony a vyhlášky

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje jednotný cenový predpis, ktorý by stanovil jednotnú výšku ceny poľnohospodárskej pôdy. Máme viacero právnych predpisov, ktoré stanovujú cenu pôdy v závislosti od účelu, na ktorý sa cena zisťuje.

Späť

Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 230

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Informacie/Cenapody/cenapody.php on line 230