Pozemkov poradenstvoFrum rezortu pdohospodrstva:

AGROFRUM

Otzky a odpovede z poradne HN:

Predaj spoluvlastnckeho podielu
M vlastnk pozemku predkupn prvo na stavby ktor sa na jeho pozemku nachdzaj?
Je predaj zdedenej nehnutenosti osloboden od dane?
Me nehnutenos prenajma aj in osoba ako jej vlastnk?
Poda DP aj k pozemkom, ktor m v dlhodobom prenjme PD?
Platm da zo stavebnho pozemku alebo zo stavby?
Ako printi njomnka, aby opustil nehnutenos?
Ako sprvne uri druh pozemku?
Preo treba podva komplexn DP za vetky nehnutenosti?
Ak rizik hrozia pri kpe bytu na nevysporiadanom pozemku?
Ako zabezpei prstup k nehnutenosti cez cudziu nehnutenos?
D sa zrieknu dedistva za odplatu?
Mono deloova byt svojpomocne?
Zasiela kataster nehnutenosti list vlastnctva novmu vlastnkovi automaticky?
Me stavebnk stava na pozemku, ktorho nie je vlastnkom?
Nemm prjem z prenjmu nehnutenosti a o D?
Ako zisti neoprvnenho uvatea naej ornej pdy?
Ako mm ako vlastnk zska do uvania staveb. pozemok ktor sa nachdza v objekte PD-1
Ako mm ako vlastnk zska do uvania staveb. pozemok ktor sa nachdza v objekte PD-2
V akej hodnote preda dom?
o znamen v liste vlastnctva as - archy?
Na o si dva pozor pri kpe lesa?
Ak hodnotu maj stromy na pozemku?
Ako postupova pri premene zhrady na stavebn pozemok?
Som za uritch okolnost oprvnen kopa na susedovom pozemku?
Me by v zmluve uveden jeden predvajci a dvaja kupujci?
Ako zrui njomcovi trval pobyt?
Ak je poplatok u notra za vypracovanie kpnej zmluvy formou notrskej zpisnice?
Ako kpi zadlen nehnutenos bez rizika?
M spoluvlastnk pdy nrok na pomern as z prenjmu budovy?
Sta stavbu/nadstavbu domu do 150 m2 len ohlsi?
Kto je zodpovedn za okolie a istotu pozemku?
Akm spsobom sa d predi njomn zmluva?
Ako dosiahn odkodnenie ostatnch podielovch spoluvlastnkov za zabrat as pozemku?
Mm predkupn prvo?
Mono previes budovu na inho vlastnka bez shlasu majitea pozemku?
Ako sa domc prva prechodu po prstupovej ceste?
Shlas so zriadenm vecnho bremena
Povolenia na "drobn stavby" v zhrade
Ako zskam sp pozemok, ktor neoprvnene zabral sused?
Odkodn-njomn za neoprvnen uvanie pozemku
Zmenu charakteru pozemku na stavebn treba oznmi?
Mem stava na takomto pozemku?
Preo banky odmietaj orn pdu ako zruku pri kpe nehnutenosti?
In vlastnk pozemku a in vlastnk domu na om
Kde sa d zisti cena konkrtneho pozemku?
Ako vya pozemky zo ttnych lesov?
Ako sprvne rozparcelova orn pdu?
Ako leglne rozdeli parcelu v extravilne?
Vydranie pdy po pradedovi
Ako zska vlastnctvo k zvynej asti parcely?
Ako odstrni cudziu iernu stavbu na vlastnom pozemku?
Stavebn povolenie na dom, ktor stoj na pde inch vlastnkov

© Rudlo Design, 2011