Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 1

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 1

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 2

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 2

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 3

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 3

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 4

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 5

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 5

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 6

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 6

Dá sa na poľnohospodárskom pozemku stavať?

STAVEBNÝ POZEMOK

Stavebný pozemok je časť územia určená územným plánom obce, územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie, príp. pozemok zastavaný stavbou.

Pri kúpe pozemku je potrebné si dať pozor na rôzne ponuky "perspektívnych stavebných pozemkov, na ktorých sa určite budú dať stavať rodinné domy", ale v skutočnosti ide iba o ornú pôdu, trvalý trávny porast, vinicu, záhradu atď., na ktorých z určitých dôvpdov nie je možné stavať. Ani v intraviláne obce nie je možné stavať rodinné domy na všetkých pozemkoch.

Pred kúpou je dobré si preveriť, kto je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti, aký druh pozemku kupujete a tiež si preštudovať územný plán danej lokality, prípadne si vyžiadať Územno-plánovaciu informáciu, či je možné na danom pozemku stavať a na akú stavbu dostanete stavebné povolenie.

Pred kúpou pozemku je potrebné si overiť aj napr. aké plány má s danou lokalitou, kde sa nachádza náš pozemok, miestna samospráva a či daným pozemkom neprechádzajú podzemné inžinierske siete.

Taktiež si treba preveriť, či je na pozemku bezproblémový prístup k rozvodom elektriny, vody, plynu, akým spôsobom je zabezpečený príjazd na pozemok a aké náklady treba vynaložiť aby bol Váš pozemok pripravený na stavbu. Nezabudnite si preveriť, s akými susedmi budete žiť.

Bez overenia týchto informácií Vám nedoporučujeme pozemok kupovať, pretože sa môže stať, že po kúpe pozemku sa vyskytne problém (napr. zlý prístup na pozemok, ochranné pásmo produktovodu, biokoridor) a pozemok sa stáva pre Vás bezcenný, môžete ho využívať len na poľnohospodárske účely. Ak sa dozviete o kupovanom pozemku maximum informácií, na ich základe sa budete môcť rozhodnúť, či je vyhliadnutý pozemok skutočne dobrou investíciou.

ZMENA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU NA STAVEBNÝ POZEMOK

Stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.) pozná termín „stavebný pozemok“, čo je podľa ustanovenia § 43h : „časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou“.

Na pozemku, ktorý patrí pod poľnohospodársku pôdu (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, ako aj záhrady) je možno stavať až vtedy, keď je odňatý z pôdneho fondu podľa zák. č. 220/2004 Z. z. (zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy). Žiadosť o odňatie pôdy sa predkladá na obvodný pozemkový úrad, pričom kataster nehnuteľností vyznačí zmenu druhu pozemku až na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu. Po vyznačení zmeny môže stavebník požiadať o stavebné povolenie.

Upozornenie: Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.

Naše služby pre Vás

Informácie o pozemku:

Podľa Vašich požiadaviek vyhodnotíme predmetný pozemok:

Cena za poskytnutie informácii je 24,- €/pozemok.

Ďalšie doplnkové služby:

Pred kúpou pozemku pre stavebníka zabezpečíme:

Cena podľa dohody.

Skutočnú cenu, dobu spracovania a spôsob platby Vám oznámime pred začatím prác.


Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 72

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavat/stavat.php on line 72