D sa na ponohospodrskom pozemku stava?

STAVEBN POZEMOK

Stavebn pozemok je as zemia uren zemnm plnom obce, zemnm plnom zny, alebo zemnm rozhodnutm na zastavanie, prp. pozemok zastavan stavbou.

Pri kpe pozemku je potrebn si da pozor na rzne ponuky "perspektvnych stavebnch pozemkov, na ktorch sa urite bud da stava rodinn domy", ale v skutonosti ide iba o orn pdu, trval trvny porast, vinicu, zhradu at., na ktorch z uritch dvpdov nie je mon stava. Ani v intravilne obce nie je mon stava rodinn domy na vetkch pozemkoch.

Pred kpou je dobr si preveri, kto je skutonm vlastnkom nehnutenosti, ak druh pozemku kupujete a tie si pretudova zemn pln danej lokality, prpadne si vyiada zemno-plnovaciu informciu, i je mon na danom pozemku stava a na ak stavbu dostanete stavebn povolenie.

Pred kpou pozemku je potrebn si overi aj napr. ak plny m s danou lokalitou, kde sa nachdza n pozemok, miestna samosprva a i danm pozemkom neprechdzaj podzemn ininierske siete.

Taktie si treba preveri, i je na pozemku bezproblmov prstup k rozvodom elektriny, vody, plynu, akm spsobom je zabezpeen prjazd na pozemok a ak nklady treba vynaloi aby bol V pozemok pripraven na stavbu. Nezabudnite si preveri, s akmi susedmi budete i.

Bez overenia tchto informci Vm nedoporuujeme pozemok kupova, pretoe sa me sta, e po kpe pozemku sa vyskytne problm (napr. zl prstup na pozemok, ochrann psmo produktovodu, biokoridor) a pozemok sa stva pre Vs bezcenn, mete ho vyuva len na ponohospodrske ely. Ak sa dozviete o kupovanom pozemku maximum informci, na ich zklade sa budete mc rozhodn, i je vyhliadnut pozemok skutone dobrou investciou.

ZMENA PONOHOSPODRSKEHO POZEMKU NA STAVEBN POZEMOK

Stavebn zkon (zkon . 50/1976 Zb.) pozn termn stavebn pozemok, o je poda ustanovenia 43h : as zemia uren zemnm plnom obce alebo zemnm plnom zny, alebo zemnm rozhodnutm na zastavanie a pozemok zastavan stavbou.

Na pozemku, ktor patr pod ponohospodrsku pdu (orn pda, chmenice, vinice, ovocn sady, trval trvne porasty, ako aj zhrady) je mono stava a vtedy, ke je odat z pdneho fondu poda zk. . 220/2004 Z. z. (zkon o ochrane a vyuvan ponohospodrskej pdy). iados o odatie pdy sa predklad na obvodn pozemkov rad, priom kataster nehnutenost vyzna zmenu druhu pozemku a na zklade rozhodnutia obvodnho pozemkovho radu. Po vyznaen zmeny me stavebnk poiada o stavebn povolenie.

Upozornenie: Ponohospodrsku pdu mono poui na stavebn a in neponohospodrske ely len v nevyhnutnch prpadoch a v odvodnenom rozsahu.

Nae sluby pre Vs

Informcie o pozemku:

Poda Vaich poiadaviek vyhodnotme predmetn pozemok:

 • vlastncke vzahy
 • druh pozemku
 • archy na pozemku
 • kde sa pozemok nachdza v intravilne ( v rmci obce) , v extravilne ( mimo zastavanho zemia obce)
 • vzdialenos od najbliie zastavanho zemia (v extravilne)
 • bonitu ponohospodrskeho pozemku (kd bonitovanch pdno-ekologickch jednotiek BPEJ)
 • sadzbu odvodov za trval a doasn odatie ponohospodrskej pdy poda k kdu BPEJ (nvrh nariadenia vldy, ktorm sa ustanovuje zkladn sadzba odvodu za odatie a neoprvnen zber ponohospodrskej pdy, zoznam najkvalitnejej ponohospodrskej pdy v katastrlnom zem poda kdu bonitovanch pdno-ekologickch jednotiek, vka odvodu, spsob platenia, splatnos odvodu a oslobodenie od odvodu)
 • i je predmetn pozemok zaraden v zozname najkvalitnejej ponohospodrskej pdy v prslunom katastrlnom zem poda kdu BPEJ

Cena za poskytnutie informcii je 24,- /pozemok.

alie doplnkov sluby:

 • orientan odhad, alebo vpoet trhovej ceny ponohospodrskeho pozemku. Podrobnejie informcie Cenov mapa
 • Rizik pre stavebn pozemky, podrobnejie informcie Stavebn pozemok. Cena dohodou poda poiadaviek a nronosti zabezpeenia poadovanch informcii (orientan cena cca od 50,- do 100,- /pozemok)
 • Environmentlne rizik na lokalite, kde sa nachdza V pozemok (t.j. kontamincia zemia environmentlna za, kvalita podzemnch vd (7 poloiek), skldky odpadu, riziko zosuvu pdy, celkov prrodn rdioaktivita, radnov riziko) je cca 20,-

Pred kpou pozemku pre stavebnka zabezpeme:

 • zemnoplnovaciu informciu o pozemku (jeho funkn vyuitie),
 • stanovisk prslunch orgnov ttnej sprvy a prvnickch osb, ktor s sprvcami ininierskych siet.

Cena poda dohody.

Skuton cenu, dobu spracovania a spsob platby Vm oznmime pred zaatm prc.

© Rudlo Design, 2011