Stavebn pozemok


Napriek tomu, e informan portl o vidieckych nehnutenostiach AGROFARMY.sk nie je primrne uren pre ponuku stavebnch pozemkov, v praxi sa stretvame so snahou stava na ponohospodrskych pozemkoch a preto sme sa rozhodli poskytova zujemcom o kpu stavebnch pozemkoch aj informcie o monosti vstavby a o kvalite ivotnho prostredia v zem plnovanej kpy stavebnho pozemku.

 1. POZEMOK
 2. STAVEBN POZEMOK
 3. ZMENA PONOHOSPODRSKEHO POZEMKU NA STAVEBN POZEMOK
 4. KDE KPI STAVEBN POZEMOK
 5. RIZIK PRE STAVEBN POZEMKY
 6. O MԎEME PRE VS PRED KPOU STAVEBNHO POZEMKU UROBI
 7. CENA ZA SPRACOVANIE INFORMANCH PODKLADOV

 1. LIST VLASTNCTVA
 2. GEOMETRICK PLN
 3. KPIA Z KATASTRLNEJ MAPY

1. POZEMOK

Na liste vlastnctva mu by uveden tieto druhy pozemkov:

  Orn pda
  Chmenica
  Vinica
  Zhrada
  Ovocn sad
  Trval trvny porast
  Lesn pozemok
  Vodn plocha
  Zastavan plochy a ndvoria
  Ostatn plochy

2. STAVEBN POZEMOK

Stavebn pozemok je as zemia uren zemnm plnom obce alebo zemnm plnom zny, alebo zemnm rozhodnutm na zastavanie alebo pozemok zastavan stavbou.

Pri kpe pozemku je potrebn si da pozor na rzne ponuky "perspektvnych stavebnch pozemkov, na ktorch sa urite bud da stava rodinn domy", ale v skutonosti ide iba o orn pdu, trval trvny porast, vinicu, zhradu at.
Ani v intravilne obce nie je mon stava rodinn domy na vetkch pozemkoch

Pred kpou je dobr si preveri, kto je skutonm vlastnkom nehnutenosti, ak druh pozemku kupujete a tie si pretudova zemn pln danej lokality, prpadne si vyiada zemno-plnovaciu informciu, i je mon na danom pozemku stava a na ak stavbu dostanete stavebn povolenie.

Pred kpou pozemku je potrebn si overi aj napr. ak plny m s danou lokalitou, kde sa nachdza n pozemok, miestna samosprva a i danm pozemkom neprechdzaj podzemn ininierske siete.

Taktie si treba preveri, i je na pozemku bezproblmov prstup k rozvodom elektriny, vody, plynu, akm spsobom je zabezpeen prjazd na pozemok a ak nklady treba vynaloi aby bol V pozemok pripraven na stavbu.

Bez overenia tchto informci Vm nedoporuujeme pozemok kupova, pretoe sa me sta, e po kpe pozemku sa vyskytne problm (napr. zl prstup na pozemok, ochrann psmo produktovodu, biokoridor) a pozemok sa stva pre Vs bezcenn, mete ho vyuva len na ponohospodrske ely. Ak sa dozviete o kupovanom pozemku maximum informci, na ich zklade sa budete mc rozhodn, i je vyhliadnut pozemok skutone dobrou investciou.

3. ZMENA PONOHOSPODRSKEHO POZEMKU NA STAVEBN POZEMOK

Stavebn zkon (zkon . 50/1976 Zb.) pozn termn stavebn pozemok, o je poda ustanovenia 43h : as zemia uren zemnm plnom obce alebo zemnm plnom zny, alebo zemnm rozhodnutm na zastavanie a pozemok zastavan stavbou.

Na pozemku, ktor patr pod ponohospodrsku pdu (orn pda, chmenice, vinice, ovocn sady, trval trvne porasty, ako aj zhrady) je mono stava a vtedy, ke je odat z pdneho fondu poda zk. . 220/2004 Z. z. (zkon o ochrane a vyuvan ponohospodrskej pdy). iados o odatie pdy sa predklad na obvodn pozemkov rad, priom kataster nehnutenost vyzna zmenu druhu pozemku a na zklade rozhodnutia obvodnho pozemkovho radu. Po vyznaen zmeny me stavebnk poiada o stavebn povolenie.

Upozornenie: Ponohospodrsku pdu mono poui na stavebn a in neponohospodrske ely len v nevyhnutnch prpadoch a v odvodnenom rozsahu.

o vieme pre Vs urobi:

Poradi so iadosami:

  iados o zmenu ponohospodrskeho druhu pozemku ( 11)
  iados o trval odatie ponohospodrskej pdy ( 17)
  iados o dodaton zmenu druhu pozemku ( 19)
  iados o zmenu druhu pozemku ( 9, 10)
  iados o udelenie shlasu k pouitiu ponohospodrskej pdy na neponohospodrske ely-v extravilne nad 1000 m2
  iados o udelenie shlasu (stanoviska) k pripravovanmu zmeru na ponohospodrskej pde na neponohospodrske elyv intravilne do 500 m2

Vypracova:

  Bilanciu skrvky humusovho horizontu
  Geometrick pln

KDE KPI STAVEBN POZEMOK

Ak ste si vybrali lokalitu, kde si chcete kpi alebo postavi rodinn dom, je potrebn oboznmi sa vemi dobre s danou lokalitou, aby sa Vm nestalo, e bude V dom st v zplavovom zem, v oblasti s rizikom zosuvov pdy, v blzkosti skldky odpadu, v blzkosti neprispsobivch osb, alebo v kontaminovanom zem, ktor bude bezprostredne ohrozova vae zdravie

Informcie o kvalite ivotnho prostredia budcej stavby by vm mala da miestna samosprva. Nie vdy sa vak podar zska potrebn informcie a to pre nedslednos radov, ud, pre diery v stavebnom zkone a niekedy aj pre neochotu a nesksenos stavebnkov vidie nebezpeenstvo.
Zanedbanie preverenia dleitch informci o lokalite me ma pri extrmnom poas osudov dsledky. Stavebnk by sa mal zamyslie nad zsadnmi podmienkami vstavby, teda v akch podmienkach bude stava, i nestavia v zosuvnom zem, ako vysoko je hladina podzemnej vody, o sa v minulosti na mieste staveniska nachdzalo a pod.

RIZIK PRE STAVEBN POZEMKY

Rizik a podmienky vstavby by mali by pre dan zemie evidovan v zemnoplnovacej dokumentcii, ktor m ma poda stavebnho zkona vypracovan kad obec nad 2000 obyvateov. Samosprvy maj v kompetencii aj zemn a stavebn konanie, kde sa posudzuj vetky mon rizik.
Odborn pomoc poskytuje tt prostrednctvom obvodnch radov ivotnho prostredia.
U stavebnka by mal by prvorad zujem ma vetko v poriadku a nepodceova alebo prehliada existujce rizikov faktory.

EVIDENCIA VLASTNCTVA, MAJETKOV PODSTATA, VECN BREMENO

Pred kpou nehnutenosti je nevyhnutn si zisti, i je predvajci skutonm vlastnkom a i predvan nehnutenos je zapsan na liste vlasnctva zo vetkmi ponkanmi nleitosami (i zodpoved vmera, druh pozemku, umiestnenie pozemku, i s evidovan na pozemku vecn bremen, at).

OCHRANA PONOHOSPODRSKEJ PDY

Ak kupujete stavebn pozemok, ktor je evidovan na liste vlastnctva ako ponohospodska pda (to nie je len orn pda, ale to s aj vinice, zahrady, at). Treba si uvedomi, e ponohospodrsku pdu mono poui na stavebn ely len v nevyhnutnch prpadoch a to len na zklade rozhodnutia o odat ponohospodrskej pdy, ktor vydva orgn ochrany ponohospodrskej pdy.

ININIERSKE SIETE A PRSTUPOV CESTA

Pri lninierskych sieach si treba preveri i je kupovan pozemok vybaven ininierskymi sieami, alebo ako aleko od pozemku sa nachdza prpojka vody, kanalizcie, elektriky, plynu, pevnej telefnnej siete a kblovej televzie.
Pri prstupe na pozemok je vemi dleit preveri si spsob vstupu na kupovan pozemok, i je priamo z verejnej komunikcie, alebo vedie cez skromn parcely (v tomto prpade je potrebn overi si vlastnkov a ich stanovisko k sprstupneniu prejazdu k pozemku).

Riziko povodn

Pri kpe pozemku i nehnutenosti je potrebn zisti, i oblas, kde idete kupova nehnutenos, je zaraden do rizikovho zemia. Zisti sa to d na prslunch radoch, alebo u sprvcov tokov.

Riziko zosuvov pdy

Riziko ohrozenia zosuvmi je orientane zachyten v geologickch mapch, v aplikcii svahov deformcie. zemie je zobrazen v mierke 1: 50 000 a ku kadmu zosuvu je priraden tabuka s informciami. V problematickch oblastiach geolgovia odporaj urobi pred vstavbou ininiersko-geologick prieskum, alebo si vyiada posudok danej lokality.

Skldky odpadu

i sa v blzkosti Vho pozemku nachdzaj skldky odpadu vieme zisti poda databzy skldok. daje o skldkach obsahuj stav skldky, nvrh na alie vyuitie, zemn vznam, vyuvanie a prevdzkovatea skldky.

Kontaminovan zemia

daje o zneisten, ktor predstavuj zvan riziko pre udsk zdravie, prostredie, podzemn vodu a pdu, spsoben udskou innosou vieme zisti v databze environmentlnych za. V databze s kontaminovan zemia rozdelen na potvrden, nepotvrden, sanovan a rekultivovan. Ak by sa nealeko pozemku plnovanho pre kpu nachdzala spalova odpadov vieme Vm poskytn potrebn informcie, aby ste sa mohli rozhodn i perspektvny pozemok kpite, alebo nekpite. Preveri si istotu prostredia by si mal v podstate kad, kto plnuje kpi pozemok alebo m u postaven nehnutenos.

Radn

Radn inertn rdioaktvny plyn vznik prakticky vade okolo ns. V minulosti sa dostval zo stavieb prirodzene vetranm, v ase utesnenia objektov pre zabrnenie nikom tepla si na jeho koncentrciu treba dva pozor. Nebezpen produkty rdioaktvnej premeny radnu sa mu usdza v pcach a vsledkom me by rakovina pc. Nepriaznivm inkom radnu sa d predchdza pouitm kvalitnejch izolanch materilov v zkladoch stavby. Vskyt prirodzenej rdioaktivity a prognzy radnovho rizika Vm informatvne spracujeme poda databzy radnovho rizika a prrodnej rdioaktivity, ktor bola vypracovan na zklade prieskumu uskutonenho v rokoch 1990 a 1992.

Kvalita podzemnch vd

daje o chemickom zloen podzemnch vd v regionlnom meradle. Spracovan na zklade skmania vzoriek podzemnch vd prvho zvodnenho horizontu (pramene, studne, vrty).

Zdroj informci: Geo Slovakia, ttny geologick stav Dionza tra
Zdroj informci: Dennk SME

O MԎEME PRE VS PRED KPOU STAVEBNHO POZEMKU UROBI

"Chcem si kpi pozemok na stavbu rodinnho domu - o je potrebn urobi a ak informcie potrebujem?"

"Pokia sa chystte kpi pozemok na stavbu rodinnho domu, je vdy vhodn preveri si pred kpou jeho stav, druh kupovanho pozemku, vlastncke vzahy, obmedzenia, vstup na pozemok, pripojenie na ininierske siete at., a zrove si zisti o najviac dostupnch informcii o monostiach a obmedzeniach pri vyuvan kupovanho pozemku. Preverenie o najvieho mnostva informci o lokalite vs pred kpou pozemku zbav neistoty z neakanho objavenia starej skldky odpadov, rizika zosuvov pdy, rizika zplav, alebo kontaminovanej zeminy i podzemnej vody a zrove vm umon sprvne odhadn nklady na zaloenie a vstavbu rodinnho domu. Pri preveren lokality je dleit zvi aj radnov riziko, monos zasakovania zrkovch vd a alie dleit podmienky plnovanho rozvoja pozemku."

1. PREVERENIE AKTULNEHO LISTU VLASTNCTVA poda sla parcely, sla LV, alebo mena predvajceho

Presn identifikciu predmetu kpy. Obsahuje oznaenie parcely, vmeru parcely, druh pozemku, druh stavby. Identifikciu predvajceho skutonch vlastnkov zapsanch ako vlastnk v asti B listu vlastnctva a ich spoluvlastncky podiel na nehnutenosti. Evidenciu tiarch spojench s vlastnctvom nehnutenosti.

2. VYZNAENIE PARCELY

Vyznaenie parcely na mapovch podkladoch, alebo na snmke z mapy Google Earth poda sradnc z Katastrlnej mapy.

3. OCHRANA PONOHOSPODRSKEJ PDY

V prpade, e kupujete stavebn pozemok evidovan na liste vlastnctva ako ponohospodrsky pozemok (orn pda, chmenica, vinica, zhrada, ovocn sad, trval trvny porast) - preverme i sa pozemok nachdza v lokalite zaradenej medzi chrnen ponohospodrske pdy.
Poda zkona . 220/2004 Z.z. s vetky ponohospodrske pdy poda prslunosti do BPEJ zaraden do 9 skupn kvality pdy. Najkvalitnejie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitn do 9. skupiny. Prv 4 skupiny s chrnen poda 12 zkona o ochrane ponohospodrskej pdy a mono ich doasne alebo trvale poui na neponohospodrske ely iba v nevyhnutnch prpadoch, ak nie je mon alternatvne rieenie.

4. VLASTNOSTI POZEMKU

Orientane Vm vyhodnotme zkladn vlastnosti pozemku - prstup na pozemok, orientciu pozemku, nadmorsk vku, sklon, i sa pozemok nachdza v chrnenom loiskovom, alebo v prieskumnom zem, v pamiatkovej zne, at. Ak je sprstupnen zemn pln, vieme Vm poveda o a za akch podmienok mete stava na danom pozemku.

5. RIZIKO POVODN

Zistenie, i sa parcela nachdza v zplavovej oblasti.

Na Slovensku zatia nie s spracovan povodov mapy, ktor by sme vedeli poui na rchlu identifikciu parcely v zplavovom zem. Poda vykonvacch predpisov k zkona o ochrane pred povodami, mapy bud najskr hotov koncom roka 2013. Pri zisovan, i sa parcela nachdza v rizikovom zem, musme poiada o vyjadrenie prslun rad, sprvcu vodnho toku, alebo zabezpei in dveryhodn zdroj informci.

Vzhadom na problematick dostupnos zskania informci k riziku povodn, je doba spracovania podkladov k vyjadreniu min. 1 mesiac.

6. RIZIKO ZOSUVU PDY

Poda registra svahovch deformci zistme, i sa parcela nachdza v oblasti ohrozenej zosuvmi pdy.

7. SKLDKY ODPADU

Poda databzy skldok odpadu vyzname vzdialenos pozemku k najbliej registrovanej skldke odpadu. daje k skldkam obsahuj stav a vyuitie skldky, zemn vznam a prevdzkovatea skldky.

8. KONTAMINOVAN ZEMIE

Pre enviromentlne zae s dostupn informcie v databze rozdelen na zae nepotvrden, potvrden, sanovan a rekultivovan. Poda databzy urme, v akej blzkosti sa od pozemku za nachdza a do akej kategrie za patr. Ak je pozemok v blzkosti zae, me by ohrozen kvalita podzemnej vody, pdy a me vznikn bezprostredn riziko ohrozenia zdravia. Riziko od mnohch faktorov, od druhu kontaminujcej ltky, jej vlastnost, plonho rozsahu kontamincie, hbky hladiny spodnej vody a smeru jej prdenia.

9. RADN

Vskyt prirodzenej rdioaktivity a radnovho rizika.

Radn 222Rn inertn rdioaktvny plyn, ktor vznik premenou urnu obsiahnutho v zemskej kre. Urn sa samovone rozpad na rdium, to na radn, ktor sa alej s polasom rozpadu 3,82 da premiea na atmy pevnch prvkov. Vaka svojim vlastnostiam radn a produkty jeho rdioaktvneho rozpadu prenikaj na povrch z relatvne vekch hbok. Ich renie umouj najm tektonick poruchy a zny, ako aj provitos hornn a sedimentov. Z podloia domov sa cez rzne netesnosti a pukliny dostva priamo do domu, a tm vystavuje jeho obyvateov svojim inkom.

Pre loveka nie je ani tak nebezpen samotn radn ako produkty jeho premeny, ktor s u tuh rdioaktvne ltky a viau sa na aerosoly a prachov astice vo vzduchu. Po vdchnut sa zachytvaj v hlienovej vrstve, ktor tvor svisl vrstvu v dchacch cestch, a tak dochdza k priamemu oarovaniu buniek. Toto oarovanie je povaovan za jednu z prin vzniku rakoviny pc, pretoe me djs k nekontrolovanmu deleniu buniek a k vzniku zhubnho ndoru. Jedn sa vak o dlhodob zleitos priom riziko je tm vyie, m vyia je koncentrcia radnu v prostred. Tento poznatok je dleit bra do vahy hlavne s ohadom na neustle utesovanie stavieb kvli energetickm sporm, m sa potla prirodzen odvetrvanie pobytovch priestorov.

Pred zaatm vstavby novho domu alebo pri prestavbe starieho objektu je pre individulnych stavebnkov vhodn, ale pre stavebn firmy povinn (Zkon NR SR . 126/2006 Z.z.) da zmera objemov aktivitu radnu priamo na stavebnom pozemku alebo v objekte pripravenom na rekontrukciu.

10. KVALITA PODZEMNCH VD

Na zklade skmania vzoriek prvho zvodnenho horizontu (pramene, studne, vody) Vm poskytneme obraz o ekologicky a vodohospodrsky najvznamnejch prvkoch, zloiek a parametrov kvality podzemnch vd vo vaej lokalite.

Zneisovanie podzemnch vd ponohospodrstvom, priemyslom a komunlne zneistenie vytvorili najm v ninatch oblastiach a medzihorskch depresich plon svisl povrchov zny kontaminovanch podzemnch vd s vysokmi koncentrciami sranov, chloridov, dusinanov, fosforenanov, draslka, niektorch kovov (najm eleza a mangnu), so zvenmi hodnotami oxidovatenosti, obsahu agresvneho CO2 a pod.

Na zklade skmanch vzoriek poskytneme obraz o tchto parametroch:

- celkov mineralizcia, hodnota pH
- ltium (Li), sodk (Na), draslk (K), amnium (NH4), hork (Mg), vpnik (Ca), stroncium (Sr), mangn (Mn), elezo (Fe)
- fluoridy, chloridy (Cl), dusinany (NO3), srany (SO4), fosforenany (PO4), hydrognuhliitany (HCO3)
- antimn (Sb), arzn (As), brium (Ba), hlink (Al), hlink (Al) nefiltrovan, chrm (Cr)
- kadmium (Cd), me (Cu), olovo (Pb), ortu (Hg), seln (Se), zinok (Zn), oxid kremiit (SiO2)
- tvrdos vody (Ca+Mg), agresvny (CO2), chemick spotreba kyslka (ChSK Mn), stupe zneistenia

Zdroj informci: Geo Slovakia, ttny geologick stav Dionza tra
Zdroj informci: Dennk SME

CENA ZA SPRACOVANIE INFORMANCH PODKLADOV

Cena za spracovanie informanch podkladov

Cena za spracovanie informci o vaom pozemku a o jeho rizikch bude uren poda nronosti zskania potrebnch dajov. Orientan cena za spracovanie podkladov je cca 100,- .

Ak niektor informcie budeme musie zska individulne skontaktovanm sa s prslunmi radmi, cena za spracovanie sa bude pohybova poda vzniknutch nkladov.

Skuton cenu, dobu spracovania a spsob platby Vm oznmime pred zaatm prc.

Cena za spracovanie environmentlnych rizk o lokalite, kde sa nachdza V pozemok (t.j. kontamincia zemia environmentlna za, kvalita podzemnch vd (7 poloiek), skldky odpadu, riziko zosuvu pdy, celkov prrodn rdioaktivita, radnov riziko) je cca 20,-.

Zavrie
Spracovanie informanch podkladov
* Poiadavka:
Vpoet ceny za spracovanie informci              * - povinn daj
Objednvka
Lokalita  
* Okres:
Obec:
* Katastrlne zemie:
* Parceln sla pozemkov:
Kontaktn daje  
Meno a priezvisko:
* E-mail:
Telefn:
Adresa  
Ulica:
Mesto:
PS:
* Opte kontroln kd:
code  


Ak chcete kpi pozemok, mali by ste si v prvom rade prezrie aktulny list vlastnctva (LV) pre dan pozemok.

LIST VLASTNCTVA

List vlastnctva (LV) sli na evidenciu vlastnctva nehnutenost a jeho originl je archivovan prslunou Sprvou katastra. Sprva katastra vydva tzv. Vpis z listu vlastnctva, ktor obsahuje vetky daje veden na originle LV. Vpis me by vydan ako "informatvny", alebo ako "pouiteln na prvne kony".

Z listu vlastnctva vytate lokalizciu pozemku (okres, obec, katastrlne zemie).

V asti A (v majetkovej postate) poda parcelnho sla zistte vmeru pozemku v m2, druh pozemku, spsob vyuitia pozemku, umiestnenie pozemku a prvny vzah.

V asti B (vo vlastnckej asti) s uveden vlastnci poda priezviska, mena, rodnho priezviska a dtumu narodenia, alej tu zistte spoluvlastncky podiel, miesto trvalho pobytu vlastnka, spsob nadobudnutia vlastnctva a druh chrnenej nehnutenosti, napr. i sa pozemok nachdza v chrnenom loiskovom zem, alebo v pamiatkovo chrnenom zem.

V asti C (archy) zistte, i neviaznu na pozemku archy a vecn bremen. Vecn bremeno me by vnym problmom a me vm znemoni plnohodnotne vyuva nehnutenos. Vecn bremeno na pozemku me obmedzova vlastnka nehnutenej veci v prospech niekoho inho tak, e je povinn nieo strpie (napr. prechod cez svoj pozemok), nieoho sa zdra (napr. uvania asti pozemku) alebo nieo kona (poskytova opatrovatesk sluby inej osobe). Vecn bremeno me by zriaden aj v prospech pozemku, napr. Vm ako vlastnkovi umouje prstup na pozemok cez vedajiu parcelu, alebo mte na vedajom pozemku zriaden kanalizan achtu a pod.

GEOMETRICK PLN

Geometrick pln je technickm podkladom prvnych konov, verejnch listn a inch listn, ktor poda zkona osveduj prva k nehnutenostiam, vrtane njomnch zmlv a me sli aj na zpis zmeny dajov KN.

Pouije sa pri podan vkladu alebo zpisu prv k nehnutenosti. Vklad, alebo zpis do KN sa vykon podanm iadosti na prslun Sprvu katastra. K iadosti sa prilo originl GP a prpadne zmluva, ktor riei nov prvny vzah k nehnutenosti (napr. kpna, zmenn, darovacia, zlon...). V prpade vkladu sa prikladaj aj kolky v prslunej hodnote

KPIA Z KATASTRLNEJ MAPY

Kpia z katastrlnej mapy je kpia originlu katastrlnej mapy archivovanej na sprvach katastra s obsahom aktulnym ku du vyhotovenia. Kpia me by informatvna alebo pouiten na prvne kony. Poplatky za vydanie kpie KM s rovnak ako pri vpisoch z LV.


© Rudlo Design, 2011