Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 38

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 38

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 39

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 39

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 40

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 40

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 41

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 41

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 42

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 42

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 43

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 43

Stavebný pozemok


Napriek tomu, že informačný portál o vidieckych nehnuteľnostiach AGROFARMY.sk nie je primárne určený pre ponuku stavebných pozemkov, v praxi sa stretávame so snahou stavať na poľnohospodárskych pozemkoch a preto sme sa rozhodli poskytovať záujemcom o kúpu stavebných pozemkoch aj informácie o možnosti výstavby a o kvalite životného prostredia v území plánovanej kúpy stavebného pozemku.

  1. POZEMOK
  2. STAVEBNÝ POZEMOK
  3. ZMENA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU NA STAVEBNÝ POZEMOK
  4. KDE KÚPIŤ STAVEBNÝ POZEMOK
  5. RIZIKÁ PRE STAVEBNÉ POZEMKY
  6. ČO MÔŽEME PRE VÁS PRED KÚPOU STAVEBNÉHO POZEMKU UROBIŤ
  7. CENA ZA SPRACOVANIE INFORMAČNÝCH PODKLADOV

  1. LIST VLASTNÍCTVA
  2. GEOMETRICKÝ PLÁN
  3. KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY

1. POZEMOK

Na liste vlastníctva môžu byť uvedené tieto druhy pozemkov:

2. STAVEBNÝ POZEMOK

Stavebný pozemok je časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie alebo pozemok zastavaný stavbou.

Pri kúpe pozemku je potrebné si dať pozor na rôzne ponuky "perspektívnych stavebných pozemkov, na ktorých sa určite budú dať stavať rodinné domy", ale v skutočnosti ide iba o ornú pôdu, trvalý trávny porast, vinicu, záhradu atď.
Ani v intraviláne obce nie je možné stavať rodinné domy na všetkých pozemkoch

Pred kúpou je dobré si preveriť, kto je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti, aký druh pozemku kupujete a tiež si preštudovať územný plán danej lokality, prípadne si vyžiadať Územno-plánovaciu informáciu, či je možné na danom pozemku stavať a na akú stavbu dostanete stavebné povolenie.

Pred kúpou pozemku je potrebné si overiť aj napr. aké plány má s danou lokalitou, kde sa nachádza náš pozemok, miestna samospráva a či daným pozemkom neprechádzajú podzemné inžinierske siete.

Taktiež si treba preveriť, či je na pozemku bezproblémový prístup k rozvodom elektriny, vody, plynu, akým spôsobom je zabezpečený príjazd na pozemok a aké náklady treba vynaložiť aby bol Váš pozemok pripravený na stavbu.

Bez overenia týchto informácií Vám nedoporučujeme pozemok kupovať, pretože sa môže stať, že po kúpe pozemku sa vyskytne problém (napr. zlý prístup na pozemok, ochranné pásmo produktovodu, biokoridor) a pozemok sa stáva pre Vás bezcenný, môžete ho využívať len na poľnohospodárske účely. Ak sa dozviete o kupovanom pozemku maximum informácií, na ich základe sa budete môcť rozhodnúť, či je vyhliadnutý pozemok skutočne dobrou investíciou.

3. ZMENA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU NA STAVEBNÝ POZEMOK

Stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.) pozná termín „stavebný pozemok“, čo je podľa ustanovenia § 43h : „časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou“.

Na pozemku, ktorý patrí pod poľnohospodársku pôdu (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, ako aj záhrady) je možno stavať až vtedy, keď je odňatý z pôdneho fondu podľa zák. č. 220/2004 Z. z. (zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy). Žiadosť o odňatie pôdy sa predkladá na obvodný pozemkový úrad, pričom kataster nehnuteľností vyznačí zmenu druhu pozemku až na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu. Po vyznačení zmeny môže stavebník požiadať o stavebné povolenie.

Upozornenie: Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.

Čo vieme pre Vás urobiť:

Poradiť so žiadosťami:

Vypracovať:

KDE KÚPIŤ STAVEBNÝ POZEMOK

Ak ste si vybrali lokalitu, kde si chcete kúpiť alebo postaviť rodinný dom, je potrebné oboznámiť sa veľmi dobre s danou lokalitou, aby sa Vám nestalo, že bude Váš dom stáť v záplavovom území, v oblasti s rizikom zosuvov pôdy, v blízkosti skládky odpadu, v blízkosti neprispôsobivých osôb, alebo v kontaminovanom území, ktoré bude bezprostredne ohrozovať vaše zdravie

Informácie o kvalite životného prostredia budúcej stavby by vám mala dať miestna samospráva. Nie vždy sa však podarí získať potrebné informácie a to pre nedôslednosť úradov, ľudí, pre diery v stavebnom zákone a niekedy aj pre neochotu a neskúsenosť stavebníkov vidieť nebezpečenstvo.
Zanedbanie preverenia dôležitých informácií o lokalite môže mať pri extrémnom počasí osudové dôsledky. Stavebník by sa mal zamyslieť nad zásadnými podmienkami výstavby, teda v akých podmienkach bude stavať, či nestavia v zosuvnom území, ako vysoko je hladina podzemnej vody, čo sa v minulosti na mieste staveniska nachádzalo a pod.

RIZIKÁ PRE STAVEBNÉ POZEMKY

Riziká a podmienky výstavby by mali byť pre dané územie evidované v územnoplánovacej dokumentácii, ktorú má mať podľa stavebného zákona vypracovanú každá obec nad 2000 obyvateľov. Samosprávy majú v kompetencii aj územné a stavebné konanie, kde sa posudzujú všetky možné riziká.
Odbornú pomoc poskytuje štát prostredníctvom obvodných úradov životného prostredia.
U stavebníka by mal byť prvoradý záujem mať všetko v poriadku a nepodceňovať alebo prehliadať existujúce rizikové faktory.

EVIDENCIA VLASTNÍCTVA, MAJETKOVÁ PODSTATA, VECNÉ BREMENO

Pred kúpou nehnuteľnosti je nevyhnutné si zistiť, či je predávajúci skutočným vlastníkom a či predávaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlasníctva zo všetkými ponúkanými náležitosťami (či zodpovedá výmera, druh pozemku, umiestnenie pozemku, či sú evidované na pozemku vecné bremená, atď).

OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDY

Ak kupujete stavebný pozemok, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva ako poľnohospodáska pôda (to nie je len orná pôda, ale to sú aj vinice, zahrady, atď). Treba si uvedomiť, že poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely len v nevyhnutných prípadoch a to len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy.

INŽINIERSKE SIETE A PRÍSTUPOVÁ CESTA

Pri lnžinierskych sieťach si treba preveriť či je kupovaný pozemok vybavený inžinierskymi sieťami, alebo ako ďaleko od pozemku sa nachádza prípojka vody, kanalizácie, elektriky, plynu, pevnej telefónnej siete a káblovej televízie.
Pri prístupe na pozemok je veľmi dôležité preveriť si spôsob vstupu na kupovaný pozemok, či je priamo z verejnej komunikácie, alebo vedie cez súkromné parcely (v tomto prípade je potrebné overiť si vlastníkov a ich stanovisko k sprístupneniu prejazdu k pozemku).

Riziko povodní

Pri kúpe pozemku či nehnuteľnosti je potrebné zistiť, či oblasť, kde idete kupovať nehnuteľnosť, je zaradená do rizikového územia. Zistiť sa to dá na príslušných úradoch, alebo u správcov tokov.

Riziko zosuvov pôdy

Riziko ohrozenia zosuvmi je orientačne zachytené v geologických mapách, v aplikácii svahové deformácie. Územie je zobrazené v mierke 1: 50 000 a ku každému zosuvu je priradená tabuľka s informáciami. V problematických oblastiach geológovia odporúčajú urobiť pred výstavbou inžiniersko-geologický prieskum, alebo si vyžiadať posudok danej lokality.

Skládky odpadu

Či sa v blízkosti Vášho pozemku nachádzajú skládky odpadu vieme zistiť podľa databázy skládok. Údaje o skládkach obsahujú stav skládky, návrh na ďalšie využitie, územný význam, využívanie a prevádzkovateľa skládky.

Kontaminované územia

Údaje o znečistení, ktoré predstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie, prostredie, podzemnú vodu a pôdu, spôsobené ľudskou činnosťou vieme zistiť v databáze environmentálnych záťaží. V databáze sú kontaminované územia rozdelené na potvrdené, nepotvrdené, sanované a rekultivované. Ak by sa neďaleko pozemku plánovaného pre kúpu nachádzala spalovňa odpadov vieme Vám poskytnúť potrebné informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť či perspektívny pozemok kúpite, alebo nekúpite. Preveriť si čistotu prostredia by si mal v podstate každý, kto plánuje kúpiť pozemok alebo má už postavenú nehnuteľnosť.

Radón

Radón – inertný rádioaktívny plyn vzniká prakticky všade okolo nás. V minulosti sa dostával zo stavieb prirodzene vetraním, v čase utesnenia objektov pre zabránenie únikom tepla si na jeho koncentráciu treba dávať pozor. Nebezpečné produkty rádioaktívnej premeny radónu sa môžu usádzať v pľúcach a výsledkom môže byť rakovina pľúc. Nepriaznivým účinkom radónu sa dá predchádzať použitím kvalitnejších izolačných materiálov v základoch stavby. Výskyt prirodzenej rádioaktivity a prognózy radónového rizika Vám informatívne spracujeme podľa databázy radónového rizika a prírodnej rádioaktivity, ktorá bola vypracovaná na základe prieskumu uskutočneného v rokoch 1990 až 1992.

Kvalita podzemných vôd

Údaje o chemickom zložení podzemných vôd v regionálnom meradle. Spracované na základe skúmania vzoriek podzemných vôd prvého zvodneného horizontu (pramene, studne, vrty).

Zdroj informácií: Geo Slovakia, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Zdroj informácií: Denník SME

ČO MÔŽEME PRE VÁS PRED KÚPOU STAVEBNÉHO POZEMKU UROBIŤ

"Chcem si kúpiť pozemok na stavbu rodinného domu - čo je potrebné urobiť a aké informácie potrebujem?"

"Pokiaľ sa chystáte kúpiť pozemok na stavbu rodinného domu, je vždy vhodné preveriť si pred kúpou jeho stav, druh kupovaného pozemku, vlastnícke vzťahy, obmedzenia, vstup na pozemok, pripojenie na inžinierske siete atď., a zároveň si zistiť čo najviac dostupných informácii o možnostiach a obmedzeniach pri využívaní kupovaného pozemku. Preverenie čo najväčšieho množstva informácií o lokalite vás pred kúpou pozemku zbaví neistoty z nečakaného objavenia starej skládky odpadov, rizika zosuvov pôdy, rizika záplav, alebo kontaminovanej zeminy či podzemnej vody a zároveň vám umožní správne odhadnúť náklady na založenie a výstavbu rodinného domu. Pri preverení lokality je dôležité zvážiť aj radónové riziko, možnosť zasakovania zrážkových vôd a ďalšie dôležité podmienky plánovaného rozvoja pozemku."

1. PREVERENIE AKTUÁLNEHO LISTU VLASTNÍCTVA –podľa čísla parcely, čísla LV, alebo mena predávajúceho

Presnú identifikáciu predmetu kúpy. Obsahuje označenie parcely, výmeru parcely, druh pozemku, druh stavby. Identifikáciu predávajúceho – skutočných vlastníkov zapísaných ako vlastník v časti B listu vlastníctva a ich spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Evidenciu tiarch spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti.

2. VYZNAČENIE PARCELY

Vyznačenie parcely na mapových podkladoch, alebo na snímke z mapy Google Earth podľa súradníc z Katastrálnej mapy.

3. OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDY

V prípade, že kupujete stavebný pozemok evidovaný na liste vlastníctva ako poľnohospodársky pozemok (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávny porast) - preveríme či sa pozemok nachádza v lokalite zaradenej medzi chránené poľnohospodárske pôdy.
Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. Prvé 4 skupiny sú chránené podľa §12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a možno ich dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné alternatívne riešenie.

4. VLASTNOSTI POZEMKU

Orientačne Vám vyhodnotíme základné vlastnosti pozemku - prístup na pozemok, orientáciu pozemku, nadmorskú výšku, sklon, či sa pozemok nachádza v chránenom ložiskovom, alebo v prieskumnom území, v pamiatkovej zóne, atď. Ak je sprístupnený územný plán, vieme Vám povedať čo a za akých podmienok môžete stavať na danom pozemku.

5. RIZIKO POVODNÍ

Zistenie, či sa parcela nachádza v záplavovej oblasti.

Na Slovensku zatiaľ nie sú spracované povodňové mapy, ktoré by sme vedeli použiť na rýchlu identifikáciu parcely v záplavovom území. Podľa vykonávacích predpisov k zákona o ochrane pred povodňami, mapy budú najskôr hotové koncom roka 2013. Pri zisťovaní, či sa parcela nachádza v rizikovom území, musíme požiadať o vyjadrenie príslušný úrad, správcu vodného toku, alebo zabezpečiť iný dôveryhodný zdroj informácií.

Vzhľadom na problematickú dostupnosť získania informácií k riziku povodní, je doba spracovania podkladov k vyjadreniu min. 1 mesiac.

6. RIZIKO ZOSUVU PÔDY

Podľa registra svahových deformácií zistíme, či sa parcela nachádza v oblasti ohrozenej zosuvmi pôdy.

7. SKLÁDKY ODPADU

Podľa databázy skládok odpadu vyznačíme vzdialenosť pozemku k najbližšej registrovanej skládke odpadu. Údaje k skládkam obsahujú stav a využitie skládky, územný význam a prevádzkovateľa skládky.

8. KONTAMINOVANÉ ÚZEMIE

Pre enviromentálne záťaže sú dostupné informácie v databáze rozdelené na záťaže nepotvrdené, potvrdené, sanované a rekultivované. Podľa databázy určíme, v akej blízkosti sa od pozemku záťaž nachádza a do akej kategórie záťaž patrí. Ak je pozemok v blízkosti záťaže, môže byť ohrozená kvalita podzemnej vody, pôdy a môže vzniknúť bezprostredné riziko ohrozenia zdravia. Riziko od mnohých faktorov, od druhu kontaminujúcej látky, jej vlastností, plošného rozsahu kontaminácie, hĺbky hladiny spodnej vody a smeru jej prúdenia.

9. RADÓN

Výskyt prirodzenej rádioaktivity a radónového rizika.

Radón 222Rn – inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu obsiahnutého v zemskej kôre. Urán sa samovoľne rozpadá na rádium, to na radón, ktorý sa ďalej s polčasom rozpadu 3,82 dňa premieňa na atómy pevných prvkov. Vďaka svojim vlastnostiam radón a produkty jeho rádioaktívneho rozpadu prenikajú na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Ich šírenie umožňujú najmä tektonické poruchy a zóny, ako aj pórovitosť hornín a sedimentov. Z podložia domov sa cez rôzne netesnosti a pukliny dostáva priamo do domu, a tým vystavuje jeho obyvateľov svojim účinkom.

Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón ako produkty jeho premeny, ktoré sú už tuhé rádioaktívne látky a viažu sa na aerosoly a prachové častice vo vzduchu. Po vdýchnutí sa zachytávajú v hlienovej vrstve, ktorá tvorí súvislú vrstvu v dýchacích cestách, a tak dochádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie je považované za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc, pretože môže dôjsť k nekontrolovanému deleniu buniek a k vzniku zhubného nádoru. Jedná sa však o dlhodobú záležitosť pričom riziko je tým vyššie, čím vyššia je koncentrácia radónu v prostredí. Tento poznatok je dôležité brať do úvahy hlavne s ohľadom na neustále utesňovanie stavieb kvôli energetickým úsporám, čím sa potláča prirodzené odvetrávanie pobytových priestorov.

Pred začatím výstavby nového domu alebo pri prestavbe staršieho objektu je pre individuálnych stavebníkov vhodné, ale pre stavebné firmy povinné (Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z.) dať zmerať objemovú aktivitu radónu priamo na stavebnom pozemku alebo v objekte pripravenom na rekonštrukciu.

10. KVALITA PODZEMNÝCH VÔD

Na základe skúmania vzoriek prvého zvodneného horizontu (pramene, studne, vody) Vám poskytneme obraz o ekologicky a vodohospodársky najvýznamnejších prvkoch, zložiek a parametrov kvality podzemných vôd vo vašej lokalite.

Znečisťovanie podzemných vôd poľnohospodárstvom, priemyslom a komunálne znečistenie vytvorili najmä v nížinatých oblastiach a medzihorských depresiách plošné súvislé povrchové zóny kontaminovaných podzemných vôd s vysokými koncentráciami síranov, chloridov, dusičnanov, fosforečnanov, draslíka, niektorých kovov (najmä železa a mangánu), so zvýšenými hodnotami oxidovateľnosti, obsahu agresívneho CO2 a pod.

Na základe skúmaných vzoriek poskytneme obraz o týchto parametroch:

- celková mineralizácia, hodnota pH
- lítium (Li), sodík (Na), draslík (K), amónium (NH4), horčík (Mg), vápnik (Ca), stroncium (Sr), mangán (Mn), železo (Fe)
- fluoridy, chloridy (Cl), dusičnany (NO3), sírany (SO4), fosforečnany (PO4), hydrogénuhličitany (HCO3)
- antimón (Sb), arzén (As), bárium (Ba), hliník (Al), hliník (Al) nefiltrovaný, chróm (Cr)
- kadmium (Cd), meď (Cu), olovo (Pb), ortuť (Hg), selén (Se), zinok (Zn), oxid kremičitý (SiO2)
- tvrdosť vody (Ca+Mg), agresívny (CO2), chemická spotreba kyslíka (ChSK Mn), stupeň znečistenia

Zdroj informácií: Geo Slovakia, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Zdroj informácií: Denník SME

CENA ZA SPRACOVANIE INFORMAČNÝCH PODKLADOV

Cena za spracovanie informačných podkladov

Cena za spracovanie informácií o vašom pozemku a o jeho rizikách bude určená podľa náročnosti získania potrebných údajov. Orientačná cena za spracovanie podkladov je cca 100,- €.

Ak niektoré informácie budeme musieť získať individuálne skontaktovaním sa s príslušnými úradmi, cena za spracovanie sa bude pohybovať podľa vzniknutých nákladov.

Skutočnú cenu, dobu spracovania a spôsob platby Vám oznámime pred začatím prác.

Cena za spracovanie environmentálnych rizík o lokalite, kde sa nachádza Váš pozemok (t.j. kontaminácia územia – environmentálna záťaž, kvalita podzemných vôd (7 položiek), skládky odpadu, riziko zosuvu pôdy, celková prírodná rádioaktivita, radónové riziko) je cca 20,-€.

Zavrieť
Spracovanie informačných podkladov
* Požiadavka:
Výpočet ceny za spracovanie informácií              * - povinný údaj
Objednávka
Lokalita  
* Okres:
Obec:
* Katastrálne územie:
* Parcelné čísla pozemkov:
Kontaktné údaje  
Meno a priezvisko:
* E-mail:
Telefón:
Adresa  
Ulica:
Mesto:
PSČ:
* Opíšte kontrolný kód:
code  


Ak chcete kúpiť pozemok, mali by ste si v prvom rade prezrieť aktuálny list vlastníctva (LV) pre daný pozemok.

LIST VLASTNÍCTVA

List vlastníctva (LV) slúži na evidenciu vlastníctva nehnuteľností a jeho originál je archivovaný príslušnou Správou katastra. Správa katastra vydáva tzv. Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje vedené na originále LV. Výpis môže byť vydaný ako "informatívny", alebo ako "použitelný na právne úkony".

Z listu vlastníctva vyčítate lokalizáciu pozemku (okres, obec, katastrálne územie).

V časti A (v majetkovej postate) podľa parcelného čísla zistíte výmeru pozemku v m2, druh pozemku, spôsob využitia pozemku, umiestnenie pozemku a právny vzťah.

V časti B (vo vlastníckej časti) sú uvedení vlastníci podľa priezviska, mena, rodného priezviska a dátumu narodenia, ďalej tu zistíte spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu vlastníka, spôsob nadobudnutia vlastníctva a druh chránenej nehnuteľnosti, napr. či sa pozemok nachádza v chránenom ložiskovom území, alebo v pamiatkovo chránenom území.

V časti C (ťarchy) zistíte, či neviaznu na pozemku ťarchy a vecné bremená. Vecné bremeno môže byť vážnym problémom a môže vám znemožniť plnohodnotne využívať nehnuteľnosť. Vecné bremeno na pozemku môže obmedzovať vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo strpieť (napr. prechod cez svoj pozemok), niečoho sa zdržať (napr. užívania časti pozemku) alebo niečo konať (poskytovať opatrovateľské služby inej osobe). Vecné bremeno môže byť zriadené aj v prospech pozemku, napr. Vám ako vlastníkovi umožňuje prístup na pozemok cez vedľajšiu parcelu, alebo máte na vedľajšom pozemku zriadenú kanalizačnú šachtu a pod.

GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv a môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov KN.

Použije sa pri podaní vkladu alebo zápisu práv k nehnuteľnosti. Vklad, alebo zápis do KN sa vykoná podaním žiadosti na príslušnú Správu katastra. K žiadosti sa priloží originál GP a prípadne zmluva, ktorá rieši nový právny vzťah k nehnuteľnosti (napr. kúpna, zámenná, darovacia, záložná...). V prípade vkladu sa prikladajú aj kolky v príslušnej hodnote

KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY

Kópia z katastrálnej mapy je kópia originálu katastrálnej mapy archivovanej na správach katastra s obsahom aktuálnym ku dňu vyhotovenia. Kópia môže byť informatívna alebo použiteľná na právne úkony. Poplatky za vydanie kópie KM sú rovnaké ako pri výpisoch z LV.Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 660

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Stavebny/stavebny.php on line 660