Investcie do pdy

Sp

PRE INVESTOROV A DEVELOPEROV

Pre investorov a developerov poskytujeme poradenstvo a komplexn sluby v oblasti investcii do pdy a ponohospodrskych a lesnckych nehnutenost.

Poda poiadaviek investora a monosti danej lokality vieme aktvne vyhada a zazmluvni pozemky, prp. nehnutenosti pre poadovan investin prleitos. Nespoliehame sa na ponuky inzertnych a realitnch kancelri.

S m Vm vieme pomc

Dlhodobo sa pecializujeme v oblasti ponohospodrskej a lesnckej vroby, o nm dva pomerne irok prehad na trhu s ponohospodrskou pdou a s ponohospodrskymi nehnutenosami.

Investorom, ktor maj zujem investova do ponohospodrskych nehnutenost ponkame spoluprcu pri vyhadvan vhodnej ponuky, vypracovan tdie vykonatenosti pre dan investin akciu a kvalifikovan poradenstvo pri vyhodnoten ponuky.

V prpade zujmu o investcie do ponohospodrskej pdy kontakt na ns:

SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk
Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

o pre Vs meme urobi:

Vyhadanie vhodnej investinej prleitosti

Investcia do ponohospodrskych a lesnch nehnutenost je vo svete vemi obbenou investciou, ale mlokto m potrebn vedomosti a sksenosti, aby vedel njs vhodn lokality pre investcie do ponohospodrskych pozemkov. Naa spolonos m prehad o dian na Slovenskom ponohospodrskom trhu, vieme poradi, do akej ponohospodrskej nehnutenosti, alebo pozemku vloi investciu.

Postup zaistenia vhodnej lokality pre investcie

Poda predstv investora a poda monost usporiadania pozemkov vyhadme na Slovensku vhodn lokalitu pre zabezpeenie plnovanej investcie. Pozemky vyberme poda monost budceho vyuitia, poda platnch katastrlnych podkladov a v rmci legislatvnych monost zabezpeenia plnovanej investcie.
 • zistme a preverme stav a nadobudnutie vlastnctva
 • preverme monosti vyuitia pozemkov v slade s zemnm plnom
 • preverme vhodnos a monosti lokality z hadiska plnovanej investcie budceho investora

Zhodnotenie plnovanej investcie poda tdie vykonatenosti

Ak mte zujem, pre vybran lokalitu spracujeme tdiu vykonatenosti (Feasibility study), na zklade ktorej zhodnotme vhodnos plnovanej investcie. Pri spracovan tdie vychdzame z platnho zemnho plnu, alebo zo shlasnho stanoviska obecnho zastupitestva s plnovanou investciou.

 • vypracujeme ekonomick analzu plnovanej investcie
 • zhodnotme mon rizik vyplvajce z technickho rieenia
 • zistme monosti napojenia na infratruktru verejn komunikcie, ininierske sietevzdialenosti, vrtane predjednania monosti pripojenia so sprvcami siet
 • vykonme monitoring a porovnanie konkurennch developerskch projektov v okol

Zabezpeme pre Vs

Prvny servis

Prvny servis je zaisten advoktom so sksenosami z oblasti prva, financi, nehnutenost a stavebnctva. Vaka tomu sme schopn zaisti profesionlnu a kompletn prvnu podporu.

 • pripravme vetky potrebn zmluvn dokumenty
 • zaistme podanie nvrhu na vklad vlastnckeho prva na kataster nehnutenost
 • sprostredkujeme schovu finannch prostriedkov

Kpno-predajn servis

Pre kad projekt vytvorme vlastn realizan tm.

 • kadmu projektu je pridelen projektov manar
 • konzultujeme klientsk zmeny a ich realizciu
 • poskytujeme prvnu podporu
 • zaistme pravideln informcie investorovi o priebehu predaja nehnutenosti

Balek sluieb pri sprostredkovan predaja

Zaistenie a prprava podkladov potrebnch pre financovanie obchodu

 • list vlastnctva z katastrlneho radu
 • snmka z pozemkovej mapy
 • njomn zmluva
 • vpis z obchodnho registra
 • stanovy drustva, spoloensk zmluva
 • prprava a uzatvorenie zmluvy o budcej zmluve

Zaistenie a prprava listn, zmlv a loh potrebnch pre uzatvorenie obchodu

 • kpna zmluva
 • zmluva o prevode lenskch prv a povinnost
 • zmluva o prevode obchodnho podielu
 • zmluva o finannom vyrovnan
 • nvrh na povolenie vkladu do katastra nehnutenost

schova finannch prostriedkov

 • sprostredkovanie notrskych, advoktskych a bankovch schov finannch prostriedkov u renomovanch partnerov (hrad klient)

Viac informcii zskate:

SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk
Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Sp
© Rudlo Design, 2011