O naej spolonosti

Pracovnci spolonosti SANDBERG s.r.o. sa zaoberaj rznymi innosami v oblasti investovania do ponohospodrstva, lesnctva a rozvoja vidieka. Jednou z hlavnch innost spolonosti je vyhadvanie perspektvnych investci na pde a v lese.

O ponohospodrskych pozemkoch Vm poskytneme kvalifikovan informcie o monostiach ich vyuitia, perspektvy pestovania plodn, o kvalite a cene pdy, o monostiach vypovedania dlhodobho njomnho vzahu, lokalizcie pozemkov v registri pdy LPIS, o bonitovanch pdno-ekologickch jednotkch - BPEJ, chrnench ponohospodrskych pdach at. Taktie Vm meme poskytn informcie o rizikch a monostiach vstavby na Vami kupovanch stavebnch pozemkoch.

Spolonos SANDBERG s.r.o., spravujca informan portl o vidieckych nehnutenostiach AGROFARMY.sk, psob na Slovenskom trhu u od roku 1997. Spolonos m dlhoron sksenosti v oblasti predaja nehnutenost, sprvy katastra nehnutenost a v oblasti rezortu geodzie a kartografie, ktor vyuva na rieenie problmov vlastnkov pdy, pomha vlastnkom njs a identifikova ich zabudnut vlastnctvo, domc sa prva k vlastnctvu.

V oblasti predaja nehnutenost sa spolonos SANDBERG s.r.o. pecializuje na vidiecke nehnutenosti, a to ponohospodrske a lesn pozemky, farmy, samoty a usadlosti, ponohospodrske drustv a hospodrstva, horrne, horsk chaty, penziny a podobne.
Obchod s ponohospodrskou pdou a lesnmi pozemkami je zloit a cena pdy je na rznych astiach Slovenska vemi rozdielna. Cena zvis predovetkm od kvality pdy, jej zaradenia v BPEJ, lokalizcie, njomnho vzahu, od zujmu kupujcich v danej lokalite, od perspektvy vyuitia a od rozdrobenosti pozemkov.
Orientan informcie o cench ponohospodrskej pdy Cena pdy 2012.

Nam cieom je poskytn prehadn informcie o vlastnctve, lokalite, rizikch a o perspektvnom vyuit pozemkov.
Pre zujemcov, investorov, developerov vyhadvame vhodn investin prleitosti.
Spolonos spolupracuje s profesionlnymi organizciami, vskumnmi stavmi z oblasti pdohospodrstva a lesnctva.

Informan portl o vidieckych nehnutenostiach www.AGROFARMY.sk

Portl AGROFARMY.sk je pecilne zameran na nehnutenosti v rezorte ponohospodrstva, lesnctva a vidieka.
Poskytne Vm informcie o vlastnckych vzahov, kvalite lokality a vlastnostiach nehnutenosti.

Naou snahou pri poskytovan informci je skompletizova z prstupnch zdrojov informcie o kvalite ivotnho prostredia v danej lokalite, o aktulnych vlastnckych vzahoch a o monosti perpektvneho vyuitia pozemkov.
Tieto informcie pomu nmu klientovi sa sprvne rozhodn pri kpe pozemkov, alebo pomu pri kpe resp. predaji aj inch ponohospodrskych nehnutenost.

Okrem poskytnutia informci o vidieckych nehnutenostiach a realitnej innosti Vm naa spolonos sprostredkuje znaleck posudky, podrobn prieskumy, vkup pozemkov a developersk innos.
Rovnak sluby poskytujeme aj pri vstavbe koreovch istiarn odpadovch vd, bioplynovch stanc a fotovoltaickch elektrrn na strechch ponohospodrskych nehnutenost.

Na naom portli umoujeme aj bezplatn inzerciu vaich vidieckych nehnutenost.

Kontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk

E-mail:
agrofarmy@gmail.sk
agrofarmy@agrofarmy.sk

© Rudlo Design, 2011