Naa ponuka

INFORMCIE PRE MAJITEOV POZEMKOV
AKO INZEROVA

Naou snahou je poskytn vetky dostupn a kvalifikovan informcie o pozemkoch, ktor pomu nmu klientovi sa sprvne rozhodn pri kpe nehnutenosti a zabezpei prehadnos investcie bez skrytch zvad.
V realitnch slubch poskytujeme servis poas celho procesu obchodu s nehnutenosou, od vyhadania vhodnho obchodnho partnera, cez financovanie, prpravu zmlv a po ukonenie obchodu zpisom zmeny vlastnka na katastrlnom rade.

Ponkame Vm nae informcie o pozemkoch:

Na strnkach informanho servera AGROFARMY.sk mete zska informcie o ponohospodrskych pozemkoch v sekcii INFORMCIE O PONOHOSPODRSKYCH POZEMKOCH

Napriek tomu, e informan server AGROFARMY.sk nie je primrne uren pre ponuku stavebnch pozemkov, v praxi je snaha o zmenu ponohospodrskych pozemkov na stavebn a preto poskytujeme zujemcom o kpu stavebnch pozemkoch aj informcie o lokalite, o monch rizikch a kvalite ivotnho prostredia v zem plnovanej kpy stavebnho pozemku v sekcii O TREBA VEDIE O STAVEBNCH POZEMKOCH

Informan portl AGROFARMY.sk Vm na strnke O TREBA VEDIE O STAVEBNCH POZEMKOCH poskytuje aj informcie i je mon zmena ponohospodrskeho pozemku na stavebn.

Ponkame Vm nae sprostredkovatesk sluby ...

 • Sprostredkovanie predaja ponohospodrskych a lesnckych nehnutenost
 • Sprostredkovanie predaja a kpy komernch objektov a priestorov k podnikaniu v oblasti vidieka
 • Vkup ponohospodrskych a vidieckych nehnutenost pre zujemcov
 • Vypracovanie kpno-predajnej zmluvy (vyhotovenie zmluvy o budcej zmluve, kpnej, darovacej, njomnej zmluvy, ... at.)
 • Nvrh na vklad do katastra nehnutenosti
 • Odhad ceny nehnutenosti
 • Zaistenie vyhlkovch a trhovch znaleckch posudkov
 • Vber listu vlastnctva
 • Vyhotovenia geometrickch plnov, identifikcia a delenie pozemkov
 • In geodetick prce
 • Prvne sluby spojen s predajom nehnutenosti
 • zemn rozhodnutie a stavebn povolenie
 • Odatie ponohospodrskej pdy z pdneho fondu

Pomeme Vm vyriei kad problm tkajci sa informci o kvalite lokality, kpy, predaja i prenjmu nehnutenost.

Postup spoluprce pri kpe alebo predaji nehnutenost:

 • 1): Po nadviazan kontaktu s klientom si dohodneme stretnutie a obhliadku nehnutenosti. Na tomto stretnut vs oboznmime s monosami spoluprce a dohodneme si podmienky spoluprce.

 • 2): Vau nehnutenos budeme aktvne ponka na naich webovch strnkach www.agrofarmy.sk, www.polnohospodarskypozemok.sk, www.lesnypozemok.sk, www.stavebnypozemok.info, www.eurofondy.info a www.investiciedopody.sk a na webovch strnkach naich realitnch partnerov, alej ju ponkneme naim klientom, investorom a zahraninm zujemcom o kpu nehnutenost.

 • 3): So zujemcami o vau nehnutenos vykonme obhliadku, na ktorej ich sprevdzame a podrobne informujeme o nehnutenosti.

 • 4): Vypracujeme kpno-predajn zmluvu, zorganizujeme jej podpis s overenm podpisov.

 • 5): Skompletizujeme vetku dokumentciu potrebn na nvrh na vklad do katastra nehnutenost, po om samotn nvrh na vklad podme.

Vka poplatkov:

 • Poplatok za sprostredkovanie kpy / predaja nehnutenost sa orientane pohybuje okolo 3 8 % z predajnej ceny.

Vku percenta provzie stanovujeme poda rozsahu a nronosti konov spojench s predajom, alebo kpou danej nehnutenosti a po dohode s klientom.

Cena za skompletizovanie informci o lokalite bude dohodnut poda nronosti spracovania.


Nae vhody pre predvajcich aj kupujcich
 • PROFESIONALITA a SKSENOS
  poradme Vm a poskytneme Vm informcie o budcom pozemku
 • PECIALIZOVAN INTERNETOV STRNKY NA PONOHOSPODRSKE A LESNCKE NEHNUTENOSTI
  sme jedna z mla realitnch kancelri, ktor sa pecializuje na ponohospodrske a lesncke nehnutenosti. S prehadom zskate potrebn informcie o hadanch nehnutenostiach
 • AKTVNE VYHADVANIE NEHNUTENOST
  nespoliehame sa len na ponuky predvajcich v inzercii a na ponuky realitnch kancelri, ale aktvne v poadovanej lokalite vyhadvame nehnutenosti, ktor s zaujmav pre nho klienta
 • INFORMCIE O MONOSTI PONOHOSPODRSKEHO VYUITIA POZEMKOV
  informcie o ponohospodrskej pde
 • INFORMCIE O MONCH RIZIKCH STAVEBNCH POZEMKOV

Nae vhody pre predvajcich

 • prezentcia nehnutenost na pecializovanch internetovch realitnch serveroch
 • obhliadky a inzercia na internete s pre naich klientov zadarmo
 • v cene s zahrnut poplatky spojen s prvnymi slubami (vyhotovenie zmluvy o budcej zmluve, kpna zmluva, nvrh na vklad)
 • pri sprostredkovan predaja zaruujeme seriznos a diskrtnos

Nae vhody pre kupujcich

 • pecializovan ponuka ponohospodrskych a lesnckych nehnutenost
 • bezplatn obhliadky nehnutenost s kupujcim
 • bezplatn vedenie zujemcov v databze
 • vasn informovanie zujemcov v databze o novej vhodnej nehnutenosti a to Vami zvolenm spsobom (formou telefonickou, faxom alebo e-mailom)
 • vybavenie celej agendy za Vs
INFORMCIE PRE MAJITEOV POZEMKOV
AKO INZEROVA
© Rudlo Design, 2011