Informcie pre majiteov pozemkov

Sp

VHODY PREDAJA NEHNUTENOST PROSTREDNCTVOM NAEJ SPOLONOSTI

Predaj, alebo kpa nehnutenosti je pre nesksench vlastnkov pomerne nron proces. Ak nemte dostaton sksenosti v tejto oblasti a nechcete sa sta obeou podvodnkov, je lepie dohodn sa na predaji, alebo kpe nehnutenosti so spolonosou, ktor m potrebn znalosti a dlhoron sksenosti v tejto oblasti. Kupujci, alebo predvajci bez patrinej praxe oblasti predaja a kpy nehnutenosti je vemi zraniten a pomerne ahko sa me sta obeou podvodnkov. Naviac bez znalost aktulnej legislatvy v oblasti katastrlneho zkona, obianskoprvnych vzahov, dan a alch svisiacich zkonov z tejto oblasti s vekou pravdepodobnosou narazia na nejak problm.

Pre bezproblmov predaj alebo kpu nehnutenosti Vm ponkame nae sluby tak v oblasti zskavania informci o nehnutenosti ako aj samotnho predaja alebo kpy.

Pri predaji ponohospodrskej nehnutenosti je potrebn ma v prvom rade primeran cenu a dostatok asu na predaj (minimlne pol roka a rok), alej dohodnut spsob vysporiadania njomnho vzahu, dobr prvny servis, kvalitn prezentciu nehnutenosti a jej umiestnenie na realitnch serveroch.


Podrobnejie informcie a konkrtne poiadavky, prpadne otzky o predaji Vaej nehnutenosti vm poradme na:

SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk
Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera
Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086
E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

PREO ZVOLI NAU SPOLONOS

WWW STRNKY

Naa spolonos je jedna z mla spolonost, ktor sa venuj skoro vlune ponohospodrskym a lesnckym realitm. Vyuva vlastn webov strnky AGROFARMY.sk, ktor mu navtvi vetci zujemcovia o kpu, alebo predaj nehnutenost.

PECIALIZCIA, PROFESIONALITA A SKSENOSTI

Naa pecializcia na ponohospodrske nehnutenosti, profesionalita a sksenosti sa opieraj o skoro 10 ron prax v oblasti ponohospodrstva, lesnctva a rozvoja vidieka, o sa prejavuje na naom odbornom a komplexnom servise. Vaka sksenostiam, ktor mme, vieme, e v tejto oblasti me vykonva innos len ten, kto dan odbor pozn a m pre to aj odborn predpoklady.

PREHADN REALITN SERVER S PONOHOSPODRSKYMI NEHNUTENOSAMI

AGROFARMY.SK je prehadn realitn server s ponohospodrskymi a lesnckymi nehnutenosami. Je uren pre vetkch, ktor hadaj ponohospodrke pozemky, farmy, vidiecke hospodrstva, usadlosti, lesn pozemky, horrne a lesncke vrobn objekty. Je tie uren pre tch, ktor chc preda podobn nehnutenos.

Sp

© Rudlo Design, 2011