Predaj farmy na juhovchodnom Slovensku
Sp Foto 1Foto 2

Cena:

Kraj:juhovchodn Slovensko

Vmera: 


TEXT

V ponuke je na predaj 100% podiel po?nohospodrskej spolo?nosti - farmy na juhovchodnom Slovensku. Spolo?nos obhospodaruje cca 600 ha po?nohospodrskej pdy, vo vlastnctve m cca 40 ha + hospodrske budovy, ostatn pda je prenajat, z toho je 295 ha ornej pdy, cca 265 ha s lky a pasienky.
Rastlinn + ivo?na vroba:
Plodiny na ornej pde, najm pestovanie obilnn a olejnn. Podnik uplat?uje pastevn spsob chovu hovdzieho dobytka.
Agroturistika:
V rmci tchto sluieb s zahrnut ubytovacie, stravovacie sluby a ukka hospodrstva v?tane monosti jazdy na ko?och a ko?ov turistika.

SUMR

In: Pre podrobnejie informcie je potrebn osobn stretnutie a identifikcia zujemcuKontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.

AGROFARMY.sk

Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Posla otzku k ponuke
* - povinn daj


© Rudlo Design, 2011