Investi?n prleitos - cca 250ha
Sp Foto 1Foto 2

Cena:

Kraj:ZPADN SLOVENSKO

Vmera:cca 250 ha


TEXT

Investi?n prleitos pre irok spektrum domcich a zahrani?nch investorov 250 ha.
Vysok kvalita prrodnho prostredia a kvalitn infratruktra. Vzdialenos od Bratislavy je po dialnici do 40 min.
Platn zemn pln obce orientuje zemie na aktivity cestovnho ruchu a sluieb, s plochami na trval a prechodn bvanie. Na ponkanch pozemkoch je spracovan a schvlen EIA na vyuitie zemia pre cestovn ruch, rekrea?n vstavbu a komer?n vstavbu. Je udelen shlas Krajskho pozemkovho radu na nepo?nohospodrske vyuitie po?nohospodrskej pdy, taktie s udelen shlasy s vstavbou od vetkch dotknutch radov ttnej sprvy. Shlas obce s vstavbou a zaradenie zemia cestovnho ruchu do PN VC kraja a PN obce (spracovan projektov dokumentcia, EIA, zemn pln, ininiersko - geologick prieskum, podrobn hydrogeologick prieskum, geotermlny prieskum a dotiahnut ininierske siete na ponkan zemie).

Prrodn prostredie:
? Cca 250 ha ucelenho zemia s pravidelnm tvarom
? Lesn vegetcia
? Prrodn trkov jazer
? Trvnat porasty a lky

?el:
? vybudovanie ubytovacch kapact v rmci hotela, rekrea?nch dom?ekov, rekrea?nch cht a apartmnovch domov a prslunej infratruktry (cesty, parkovisk);
? vytvorenie rekrea?nch (prechdzky v parkovej krajine, cyklotrasa, trasa pre kor?u?ovanie na kolieskovch kor?uliach), portovch (futbalov trvnat ihrisko, tenisov antukov dvorce) a relaxa?no-rehabilita?nch monost (sauna, fitness, vodn rehabilitcia, mase);
? pokrytie zkladnch obchodnch a doplnkovch sluieb;
? vytvorenie komer?nej zny (administratva, obchod);
? zriadenie zhradnctva (vroba trvnych kobercov a pestovanie drevn pre ?ely rekultivcie zemia).

Zmena projektu je mon.

SUMR

In: Pre podrobnejie informcie je potrebn osobn stretnutie a identifikcia zujemcu.Kontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.

AGROFARMY.sk

Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Posla otzku k ponuke
* - povinn daj


© Rudlo Design, 2011